Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33365
Title: ‘‘ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ATC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ’’
Authors: ΜΟΥΝΤΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Advisor: ΡΑΙΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
Keywords: pharmaceutical expenditure;co-payment;out of pocket cost;private pharmaceutical expenses;average out of pocket cost;co-payment instituted by law;drug price difference exceeding the reference price;ATC therapeutic drug category;ATC_3 pharmacological drug subcategory;drug consumption volume;drug consumption value;on patent;off patent;generic;φαρμακευτική δαπάνη;συμμετοχή ασθενών;ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη;μέσο ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης;θεσμική συμμετοχή;επιβάρυνση;τιμή αναφοράς;θεραπευτική κατηγορία ATC;φαρμακολογική υποκατηγορία ATC_3;όγκος κατανάλωσης;αξία κατανάλωσης;εντός πατέντας;εκτός πατέντας;γενόσημα
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Υπόβαθρο: Με την υπογραφή του μνημονίου, μέσα στις πρώτες προτεραιότητες ήταν η μείωση της υπέρμετρης φαρμακευτικής δαπάνης με τη λήψη μιας σειράς μέτρων, αρκετά εκ των οποίων στόχευαν στην αύξηση του κόστους της συμμετοχής του ασθενή στη φαρμακευτική δαπάνη. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του επιπέδου της οικονομικής συμμετοχής των ασθενών στη φαρμακευτική δαπάνη ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων ATC για τα έτη 2013-2014-α΄εξάμηνο 2015, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν διαφορές στη συμμετοχή των ασφαλισμένων ανά θεραπευτική κατηγορία φαρμάκων. Υλικό και Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Ε.Ο.Π.Π.Υ., στον οποίο ασφαλίζεται σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός, από Ιανουάριο 2013 έως και Ιούνιο 2015, για το σύνολο των 165.173.239 εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων της χώρας. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση του όγκου και της αξίας κατανάλωσης, και της συνολικής και επιμέρους δαπάνης (θεσμικής συμμετοχής και επιβάρυνσης από τη διαφορά τιμής σε σχέση με την τιμή αναφοράς) που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι, ανά βασική κατηγορία ATC και ανά τρίτη φαρμακολογική υποκατηγορία φαρμάκων ATC_3, χωρίς και με διαχωρισμό των φαρμακευτικών σκευασμάτων σε on patent, off patent και γενόσημα. Ο μήνας Ιανουάριος 2013 επιλέχθηκε ως η αφετηρία συλλογής των στοιχείων διότι τότε είχε πλέον ενταχθεί σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων της χώρας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αποτελέσματα: Η σύγκριση μεταξύ των θεραπευτικών κατηγοριών ATC αποκάλυψε διαφορές στην συνολική και την επιμέρους (θεσμική συμμετοχή και επιβάρυνση) ιδιωτική δαπάνη τόσο ανά κατηγορία όσο και ανά διαχωρισμό σκευασμάτων σε on patent, off patent και γενόσημα. Οι εφτά βασικές κατηγορίες ATC (σε σύνολο 14), κατά σειρά μέγιστου όγκου κατανάλωσης: C (Καρδιαγγειακό Σύστημα), N (Νευρικό Σύστημα), A (Πεπτική οδός και Μεταβολισμός), R (Αναπνευστικό Σύστημα), B (Αίμα και Αιμοποιητικά Όργανα), M (Φάρμακα Αρθροπαθειών και Μυοσκελετικών Παθήσεων) και J (Γενικά Αντιμικροβιακά για Συστηματική Χρήση), συνιστούν τον κύριο όγκο (90,41%), την κύρια αξία (89,77%), καθώς και την κύρια συνολική ιδιωτική δαπάνη (91,44%) της φαρμακευτικής κατανάλωσης. Tην πρώτη θέση (απόλυτη τιμή) σε συνολική δαπάνη ασθενούς (40%), όπως και σε όγκο (37%) και σε αξία (31%) κατανάλωσης, την κατέχει η κατηγορία C (καρδιαγγειακό σύστημα), με αποτέλεσμα τα φάρμακα του καρδιαγγειακού να χρίζονται πρωταγωνιστές τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Συνολικά 34 υποκατηγορίες ATC_3 (σε σύνολο 196) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστό 85% της συνολικής αξίας, ενώ τρία στα τέσσερα σκευάσματα που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ανήκουν σε μία εκ των 25 υποκατηγοριών ATC_3 που εντοπίστηκαν με όγκο κατανάλωσης άνω των 5 εκατομμυρίων εμβαλλαγίων. Για τα σκευάσματα 34 υποκατηγοριών ATC_3, οι ασθενείς καταβάλλουν μέση ιδιωτική δαπάνη άνω του 30%. Στις υποκατηγορίες αυτές, σημαντικό μέρος της ιδιωτικής δαπάνης αποτελεί η επιβάρυνση δικαιούχου. Η υποκατηγορία C10Α (σκευάσματα για τη μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων) παρουσιάζει τη μέγιστη (απόλυτη τιμή) συνολική ιδιωτική δαπάνη (13,68%). Τα off patent έχουν τον μεγαλύτερο όγκο συνταγογράφησης, αλλά τα on patent έχουν τη μεγαλύτερη αξία και αποτελούν το κύριο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ η γενόσημη υποκατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Το μέσο ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερο στην ομάδα των on patent και ίσο με 43,56%, και βαίνει μειούμενο στα off patent με 38,14%, και ακόμη περισσότερο στα γενόσημα με 13,62%. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι σε κάποιες υποκατηγορίες υπάρχουν πολλά γενόσημα, ενώ σε άλλες δεν υπάρχουν καθόλου γενόσημα. Συμπεράσματα: Κρίνεται σκόπιμο να γίνουν κινήσεις βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς, ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξη γενοσήμων σε όλες τις φαρμακολογικές κατηγορίες. Διαπιστώνεται η ανάγκη να δοθούν κίνητρα, κυρίως στους ιατρούς, προς την κατεύθυνση της στήριξης της χρήσης των γενοσήμων, ενώ παράλληλα να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια ένταξης των νέων πρωτοτύπων σκευασμάτων στη θετική λίστα αποζημίωσης από την κοινωνική ασφάλιση. Προτείνεται η παρακολούθηση του όγκου κατανάλωσης και της εξέλιξής του, καθώς και των συνταγογραφικών πρακτικών, αντί μόνο της τιμολόγησης φαρμάκων, αλλά και η αναβάθμιση του ρόλου όλων των συμμετεχόντων, με την εκπαίδευση των ιατρών και την καθολική εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, σε συνδυασμό με την πληρέστερη ενημέρωση των ασθενών και τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στην υγεία τους και στην οικονομική τους επιβάρυνση. Κυρίως, χρειάζεται η εφαρμογή οικονομικών κριτηρίων για το ύψος της συμμετοχής που θα πληρώνει ο πολίτης, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση του πληθυσμού στη φαρμακευτική θεραπεία.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MOYNTAKH ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.pdfδιπλωματική εργασία με παραρτήματα8.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.