Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33304
Title: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Authors: ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Advisor: ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Keywords: Προγράμματα εκπαίδευσης εργοδοτών;τεχνικός ασφάλειας;εκπαίδευση ενηλίκων;θεμελιωμένη θεωρία;Employers training programs;adult education;safety technician;founded theory;Αξιολόγηση προγράμματος εκπαίδευσης;Evaluation education program;Qualitative approach;Ποιοτική προσέγγιση
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Με αυξανόμενη την παρουσία προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης εργοδοτών σε θέματα που αφορούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και την υποχρεωτική παρακολούθηση αυτών από ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών, κρίνεται αναγκαίο η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που συνεισφέρουν – ενισχύουν και επηρεάζουν την συμμετοχή, το αποτέλεσμα και γενικά την επιτυχία του προγράμματος, μέσα από τις απόψεις, γνώμες, σκέψεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων σε αυτό. Βασική επιδίωξη της έρευνας είναι, οι προτάσεις που θα προκύψουν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο από τους σχεδιαστές των συγκεκριμένων προγραμμάτων ώστε να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο αξιολόγησης με αποτέλεσμα τα προγράμματα να υλοποιούν τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκαν. Οι ομάδα των πληροφορητών της έρευνας αποτελείται από 32 εργοδότες, άντρες – γυναίκες ηλικίας από 25 έως 55 ετών διαφορετικής επαγγελματικής ειδικότητας και ποικίλου μορφωτικού επιπέδου. Ως εργαλείο για την συγκέντρωση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις, με ανοικτές ερωτήσεις όπου σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το ερευνητικό κενό, τον στόχο, το κεντρικό ερώτημα και το κεντρικό φαινόμενο της έρευνας. Για την ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων οι συνεντεύξεις χωρίστηκαν σε τμήματα και τους αποδόθηκαν κωδικοί όπου και κατανεμήθηκαν σε 4 κατηγορίες σύμφωνα με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα προγράμματα εκπαίδευσης. Συμπερασματικά ακολουθήθηκε συστηματικός σχεδιασμός θεμελιωμένης θεωρίας με εφαρμογή των τριών φάσεων: ανοικτή, αξονική και επιλεκτική κωδικοποίηση, όπου στο τέλος αναπτύσσεται θεωρία σχετικά με το θέμα μας. Κατά την έναρξη της επεξεργασίας των δεδομένων καθορίστηκαν οι κωδικοί και οι κατηγορίες, έπειτα συγκεντρώθηκαν οι συνεντεύξεις και το εμπειρικό υλικό ώστε να χρησιμοποιηθούν στην κατανόηση του κεντρικού φαινομένου και στην διατύπωση της θεωρίας. Στην συνέχεια με την συνεχή σύγκριση των δεδομένων, την ομαδοποίηση των κωδικών και την σύνδεσή τους με τις κατηγορίες καταλήξαμε στην κεντρική κατηγορία που είναι τα προγράμματα εκπαίδευσης. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η πλειοψηφία των εργοδοτών συμμετέχει στα προγράμματα από υποχρέωση, χωρίς να είναι ανάλογα προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι. Από τον εκπαιδευτή και τον φορέα περιμένουν εξατομικευμένη μάθηση και κατανόηση των αναγκών τους. Παρά τον όγκο των υποχρεώσεων που έχουν, θέλουν να παρευρίσκονται σε αυτά λόγο της προσωπικής επαφής και της αντίληψης που έχουν ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των επιχειρήσεών τους. Η πρότασή μας είναι προκειμένου τα προγράμματα να εκπληρώσουν τον στόχο τους θα πρέπει να διαθέτουν ολιγομελή τμήματα όπου θα μελετούνται οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και θα οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευέλικτα. Μεγάλη σημασία θα πρέπει να δίνεται στην καλλιέργεια της εμπειρίας με την χρήση ενεργητικών και βιωματικών τεχνικών που βασίζονται στην αλληλεπίδραση και τον μετασχηματισμό των αντιλήψεων που έχουν για την εκπαίδευση μέσω του αναστοχασμού των εμπειριών. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα κοινωνικά και ακαδημαϊκά προσόντα ώστε να στηρίζει ψυχολογικά τους συμμετέχοντες, αλλά και να αντιμετωπίζει κατάλληλα τα δυσλειτουργικά φαινόμενα. Επίσης προαπαιτούμενο είναι και η ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου το οποίο θα στηρίζεται στην συνεργασία, την ανταπόδοση και την αμοιβαία κατανόηση και όχι την υποχρέωση και τον φόβο. Επιπλέον δημιουργώντας ένα ευέλικτο θεματολόγιο που θα είναι εμπλουτισμένο με πρακτική εξάσκηση και έντυπες διαδραστικές εκδόσεις, θα θωράκιζε στο έπακρο την επιτυχία του προγράμματος και θα κατέληγε σε πιστοποιητικό με αξία και αναγνωσιμότητα, κάνοντάς το αναγκαίο για την ανέλιξη της επιχείρησης.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία.pdfΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ1.16 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.