Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33248
Title: Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα Δημοτικών Πολιτιστικών Οργανισμών: μελέτες περίπτωσης στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης.
Authors: ΠΑΤΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Advisor: ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ
Keywords: ΗΡΑΚΛΕΙΟ-HERAKLIO;ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-AGIOS NIKOLAOS
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Τα μουσεία και γενικότερα ο χώρος του πολιτισμού είναι τα σημεία όπου η τέχνη και ο πολιτισμός βρίσκονται με το πολίτη-επισκέπτη (Danto, 1964). Συγχρόνως όμως είναι και χώροι δημιουργίας και σε πολλές περιπτώσεις είναι οι χώροι που λαμβάνει χώρα η οικονομία του πολιτισμού που είναι μια έννοια που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και αφορά το πώς οι ενέργειες που είναι γύρω από το πολιτισμό μπορούν να δημιουργήσουν υπεραξία σε μια οικονομία και κοινωνία (Frey, 2000). Ο πολιτισμός μπορεί να αφορά τη διαχείριση των πολιτιστικών μνημείων και τη δημιουργία γνώσης και νέων ιδεών, όμως μπορεί κάλλιστα να γίνει και πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας μέσω της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι τουριστικοί προορισμοί είναι γνωστοί και για το ότι έχουν σημαντικά μνημεία πολιτισμού, που είναι μέρος της παράδοσής τους αλλά και του γενικότερου συνόλου που προσφέρουν προς το τουρίστα (Helibrun and Gray, 2008). Για να μπορεί ο πολιτισμός σήμερα να γίνει πόλος ανάπτυξης και ευημερίας και να λειτουργήσει βάσει των κανόνων της οικονομίας του πολιτισμού, θα πρέπει να μπορεί να έχει πολιτιστικούς οργανισμούς που θα βασίζονται σε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διοίκηση. Όταν αναφερόμαστε στη διοίκηση των πολιτιστικών οργανισμών, η έννοια δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα πλαίσια των βασικών λειτουργιών και της διαχείρισης της καθημερινότητας , θα πρέπει να έχει αναπτυξιακό ρόλο αλλά και να παράγει καινοτομίες (Glaeaser and Shleifer, 2001). O πολιτισμός είναι ένα αγαθό που για πολλά χρόνια είχε υποτιμηθεί (Gramp, 1989), όμως το γεγονός ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει όλο και περισσότερες γνώσεις σε ότι αφορά το πολιτισμό ,παρ’όλο που για πολλά χρόνια ο πολιτισμός και τα αγαθά του απευθύνονταν σε μια ελίτ, πλέον ο μέσος καταναλωτής όχι μόνο έχει πρόσβαση στο πολιτισμό και τα έργα του, αλλά και μπορεί να τα κατανοεί, κάτι που του δημιουργεί την επιθυμία ώστε να καταναλώνει συνεχώς πολιτιστικά αγαθά (Maddison and Foster, 2003). Οι παραπάνω αλλαγές έχουν επηρεάσει σαφώς και το τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών. Ο σχεδιασμός τους πλέον δε περιορίζεται ούτε στη διαχείριση των αντικειμένων, για παράδειγμα στη συντήρησή τους, αλλά ούτε και στην έκθεσή τους για λίγους. Αντιθέτως, τα πολιτιστικά αγαθά έχουν γίνει αγαθά που απευθύνονται σε ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών (Luksetich and Partridge, 1997). Συγχρόνως όμως και οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί και αυτό είναι κάτι που σίγουρα επηρεάζει το τρόπο λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικοί καθώς και πιο αποδοτικοί ως προς τη λειτουργία τους (McCarthy and Jinnnet, 2001:35). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να μπορούν τα μουσεία να λειτουργούν όσο πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά γίνεται (Μeier and Frey, 2003:67). Συγχρόνως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην Ελλάδα έχουν και ένα ιδιαίτερο στοιχείο που θα πρέπει να διαχειριστούν και είναι αυτό της οικονομικής κρίσης. Γι’αυτό και η παρούσα εργασία έχει επιλέξει να εξετάσει μια ιδιαίτερη περίπτωση που είναι οι Δημοτικοί Πολιτιστικοί Οργανισμοί. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στοιχεία όπως οι αλλαγές στη διαχείριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων λόγω του Καλλικράτη αλλά και η οικονομική κρίση , η γενικότερη αναδιοργάνωση του Δημοσίου έχουν επιβάλει τη λειτουργία του με βάση το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ. Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ βασίζεται όχι στη τυπολατρεία των παραδοσιακών δομών αλλά στην αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης να κινηθούν πέρα από τα στενά δεσμά της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις ο Δημόσιος Τομέας και τα στελέχη του λειτουργούν ως αδιάσπαστο τμήμα της αγοράς με ότι αυτό συνεπάγεται (ανταγωνισμός, διοίκηση δια στόχων κλπ). (Peters και Pierre, 1998:5). Το αποτέλεσμα φυσικά είναι να υπάρχει ένας αποτελεσματικός Δημόσιος Τομέας που να είναι ευέλικτος και να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας .Μάνατζμεντ είναι η ορθή διαχείριση των οικονομικών πόρων, η έμφαση στην οργανωσιακή κουλτούρα ,ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα των στελεχών σε περιβάλλον ισονομίας και αξιοκρατίας και τέλος η αποτελεσματικότητα. Η αποδοτικότητα είναι ορολογία δανεισμένη από τον ιδιωτικό τομέα και αναφέρεται στην ευέλικτη χρήση των πόρων ώστε να μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του με την όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρήση των πόρων. Η τρίτη βασική αξία είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία συνδέεται με την αποδοτικότητα, και αφορά το κατά πόσο ένας οργανισμός έχει την ικανότητα να πετύχει τους στόχους του (Λάδη και Νταλάκου, 2009:48) . Για να γίνουν τα παραπάνω, θα πρέπει να αναφερθούμε στο γεγονός ότι για να υπάρχει η βέλτιστη λειτουργία ενός οργανισμού θα πρέπει να μπορεί να γίνει σύγκριση με άλλους οργανισμούς. Για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία, εκτός από την απαραίτητη αναφορά στις βασικές έννοιες (θεωρητική ανάπτυξη) , θα επικεντρωθεί και στην ανάλυση της έννοιας του benchmarking καθώς και στη πρακτική χρήση της. Η μέτρηση συγκριτικής απόδοσης (benchmarking) είναι ο έλεγχος επίτευξης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μέσα από τη διαδικασία συγκεκριμενοποίησης στόχων, μέτρησης και ποσοστικοποίησης αποτελεσμάτων, κριτικής ανάλυσης χρηματοοικονομικών πόρων, ελέγχου του κόστους λειτουργίας. Για το σκοπό της εργασίας θα γίνει σύγκριση benchmarking μεταξύ 4 δημοτικών πολιτιστικών οργανισμών. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να εξετάσει τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των Δημοτικών Πολιτιστικών Οργανισμών στην Ελλάδα μέσω της εξέτασης επιλεγμένων περιπτώσεων από τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Αυτό σημαίνει ότι στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου οργάνωσης ,διαχείρισης και λειτουργίας των Δημοτικών Πολιτιστικών Οργανισμών του Δήμου Ηρακλείου Ν. Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης ,εξετάζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις Πολιτιστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών . Στη παρούσα εργασία συγκρίνονται και αναλύονται δημοτικοί πολιτιστικοί οργανισμοί με τη μέθοδο του Benchmarking , μέθοδος η οποία διαμορφώνεται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Διοίκησης των Πολιτισμικών Οργανισμών. Αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των υπό μελέτη οργανισμών και οι αδυναμίες που αποτελούν τροχοπέδη στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα ,παρουσιάζοντας αναλυτικά τους οργανισμούς των δυο Δήμων και συγκρίνοντάς τους ,θα δούμε τα αρνητικά και θετικά σημεία τους και μέσα από αυτά θα εντοπίσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους της οργάνωσής τους ,της διαχείρισής τους και της λειτουργίας τους .Δίνοντας έμφαση και αναβαθμίζοντας πολιτισμικά τους συγκεκριμένους Δήμους ,παρέχουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους αυτών των πόλεων να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα και τα οφέλη που θα αποκομίσουν και οι ίδιοι μέσα από τα πολιτιστικά δρώμενα . Αυτό σημαίνει ότι η μεθοδολογική προσέγγιση θα βασιστεί στη χρήση τόσο δευτερογενών δεδομένων από τη λειτουργία των υπό εξέταση οργανισμών όσο και από πρωτογενή δεδομένα που θα υπάρξουν κυρίως από συνεντεύξεις που πραγματοποιούνται με στελέχη από τους υπό εξέταση οργανισμούς καθώς και από γραπτά ερωτηματολόγια που θα δοθούν σε εργαζομένους των οργανισμών αλλά και από γραπτές σημειώσεις που θα κρατηθούν όπου χρειαστεί ,όπως και από τη συλλογή έντυπου υλικού προκειμένου να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. Οι υπό εξέταση οργανισμοί είναι: Για το Δήμο Ηρακλείου : 1)ΔΕΠΤΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ) 2)ΤΗ ΒΙΚΕΛΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Για το Δήμο Αγίου Νικολάου : 1))ΠΑΟΔΑΝ(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ). 2)ΚΟΥΝΔΟΥΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Appears in Collections:ΔΠΜ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΤΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής15.05 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.