Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/33243
Title: Η επίδραση συνοδών νοσημάτων και ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην ποιότητα ζωής ασθενών, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
Authors: ΑΝΕΣΤΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ
Advisor: ΣΑΡΑΦΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ Δρ.
Keywords: Αιμοκάθαρση-Hemodialysis;Chronic Renal Insufficiency;KDQOL-SF;MISSOULA – VITAS QUALITY OF LIFE
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η πολύ συχνή εφαρμογή της αιμοκάθαρσης και η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών, έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων, οικογενειακών, κοινωνικών, ψυχολογικών και οικονομικών, τόσο για τους ίδιους όσο και για το σύστημα υγείας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πλήρως ανεπτυγμένων μονάδων τεχνητού νεφρού και η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων διερεύνησης και παρέμβασης σε θέματα ποιότητας ζωής, αποτελεί υψίστης σημασίας προτεραιότητα, καθώς θα επηρέαζε θετικά, όχι μόνο την υγεία των ασθενών αλλά και τις υφιστάμενες συνέπειες στην οικογένεια τους και στην κοινωνία, ειδικά στις μικρές αστικές πόλεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και η πιθανή συσχέτισή της, με την συνύπαρξη άλλων νοσημάτων εκτός της νεφροπάθειας καθώς και με την παρουσία συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών παραγόντων. Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 20 Νοεμβρίου 2015 έως 20 Ιανουαρίου 2016. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 126 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Λιβαδειάς, του Γ.Ν. Άμφισσας και της ιδιωτικής Μονάδας «Νεφρολογική Βοιωτίας». Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν: α) ερωτηματολόγιο που επινοήθηκε για την καταγραφή δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών β) το ψυχομετρικό όργανο Kidney Disease Quality Of Life (KDQOL-SF) για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από ασθένεια των νεφρών γ) το ειδικό εργαλείο MISSOULA – VITAS QUALITY OF LIFE INDEX VERSION – 15R που αξιολογεί επιπρόσθετους παράγοντες, όπως τα συμπτώματα, λειτουργικότητα διαπροσωπικές σχέσεις, ευεξία και πνευματικότητα των ασθενών δ) ερωτηματολόγιο που επινοήθηκε για την συλλογή πληροφοριών για την παρουσία συνοδών νόσων και ψυχοκοινωνικών παραγόντων και ε) έντυπο καταγραφής ειδικών εργαστηριακών εξετάσεων για τους ασθενείς από τον θεράποντα ιατρό. Για την συσχέτιση ποσοτικής μεταβλητής που ακολουθούσε την κανονική κατανομή με κατηγορική με 2 κατηγορίες, καθώς επίσης και για κατηγορική με 2 κατηγορίες με ποιοτική σε διατακτική κλίμακα, χρησιμοποιήθηκε το τεστ Mann- Whitney. Για την συσχέτιση δυο κατηγορικών με δυο κατηγορίες χρησιμοποιήθηκε το Χ2τεστ. Για την συσχέτιση ποσοτικής μεταβλητής που δεν ακολουθούσε την κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το Kruskal Wailis test. Τέλος για ερωτήσεις που ήταν ποιοτικές μεταβλητές με διαβαθμιστική κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το Spearman’s rho test. Αποτελέσματα: Από την επεξεργασία των δεδομένων διαφαίνεται ότι η ηλικία (p=0.02), ο χρόνος που καταναλώνεται για τη μετακίνηση προς το κέντρο αιμοκάθαρσης (p=0,000) και τα έτη που γνωρίζουν οι ασθενείς την πάθηση (p=0,037), αποτελούν τους ισχυρότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων και στα δύο ειδικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν. Για τους προαναφερόμενους παράγοντες υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον με τη χρήση του τέταρτου ερωτηματολογίου, διαπιστώνεται ότι η ποιότητα ζωής είναι φτωχότερη σε αυτούς που εμφανίζουν νευρολογικές διαταραχές (p=0.002 για το KDQOL και 0,02 MVQOLI), κνησμό (0.023 και 0,02 αντίστοιχα) που δεν μπορούν να προγραμματίσουν εύκολα τις διακοπές τους (p=0.005), αισθάνονται κάποιου είδους εξάρτηση (p=0.001), στους ασθενείς με κατάθλιψη (p=0.000), σε αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα επιλογής ωραρίου αιμοκάθαρσης (p=0.001), σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις σεξουαλικές ικανότητες (p=0.036), έχουν φοβίες (p=0.011), η κατάσταση της υγείας τους αποτελεί συχνό θέμα οικογενειακών συζητήσεων (p=0.001), δεν δέχονται την συμπαράσταση που θα ήθελαν από την οικογένειά τους (p=0.010), δεν είναι ευχαριστημένοι από την/τον σύζυγο (p=0.010), δεν είναι ικανοποιημένοι από τα παιδιά τους (p=0.001), από τον περιβάλλοντα χώρο (p=0.00), δεν είναι ικανοποιημένοι από τον εξοπλισμό της εγκατάστασης (p=0.00) Για τις παραπάνω παραμέτρους δεν αναφέρονται στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία και η περαιτέρω διερεύνηση, πιθανά θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Τέλος, από το ερωτηματολόγιο με τις εργαστηριακές παραμέτρους μόνο ο χαμηλός αιματοκρίτης έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ποιότητα ζωής. Συμπεράσματα: Η τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και η ανάγκη συνεχούς αιμοκάθαρσης επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με την παρουσία συγκεκριμένων δημογραφικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων και συνοδών νόσων. Η δράση αυτών των παραγόντων έχει καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία με ποικίλους βαθμούς στατιστικής σημαντικότητας που πιθανά εξαρτώνται από τον υπό διερεύνηση πληθυσμό και από τη χρονική στιγμή που διεξάγεται η εκάστοτε μελέτη. Η συνεχής χαρτογράφηση στον τομέα αυτό, έχει πολλά να προσφέρει στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς και στα πλαίσια μιας σύγχρονης ολιστικής ιατρικής αντίληψης, να βελτιώσει εκτός από το προσδόκιμο επιβίωσης και την ποιότητα ζωής συγκεκριμένων και διακριτών υποομάδων ασθενών.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ.pdf 'Κυρίως σώμα διπλωματικής', 'Παράρτημα'2.95 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.