Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32996
Title: Αλκοόλες: Ιδιότητες, παρασκευές, εφαρμογές, χρήσεις.
Authors: Παρίσσης, Σπυρίδων
Advisor: Κολιαδήμα, Αθανασία
Keywords: Αλκοόλες;Alcohols;Διδακτικό σενάριο;Διδακτική προσέγγιση;Φύλλα εργασίας;Πειράματα αλκοολών;Ethanol;Teaching scenario;Worksheets
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Οι αλκοόλες θεωρούνται από τις πλέον σημαντικές οργανικές ενώσεις λόγω της εκτενούς εφαρμογής τους στη βιομηχανία, τη φαρμακευτική και γενικότερα την καθημερινότητα. Η λειτουργική ομάδα των αλκοολών είναι το υδροξύλιο (-ΟΗ) που είναι υπεύθυνη για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες τους. Οι δεσμοί υδρογόνου που σχηματίζουν τα μόρια της αλκοόλης μεταξύ τους αλλά και με άλλα μόρια όπως του νερού καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό φυσικές ιδιότητες των αλκοολών όπως το σημείο ζέσεως και η ανάμειξη τους με το νερό. Οι απλές αλκοόλες έχουν παρόμοια οξύτητα με αυτή του νερού ενώ επαγωγικά φαινόμενα καθιστούν τις αλκοόλες περισσότερες όξινες. Οι αλκοόλες δίνουν χαρακτηριστικές απορροφήσεις σε IR και NMR φάσματα ενώ στη φασματοσκοπία μαζών (MS) δίνουν χαρακτηριστικές κορυφές λόγω δύο τύπων θραυσματοποίησης. Οι αλκοόλες μπορούν να παρασκευασθούν με διάφορους τρόπους από πολλές κατηγορίες οργανικών ενώσεων. Η ενυδάτωση αλκενίων αποτελεί έναν σημαντικό τρόπο παρασκευής αλκοολών, με τη μέθοδο της υδροβορίωσης να δίνει την δυνατότητα σύνθεσης αντι-Markovnikov αλκοολών. Η αναγωγή καρβονυλικών ενώσεων συμπεριλαμβανομένου των καρβοξυλικών οξέων και εστέρων και η προσθήκη αντιδραστηρίου Grignard αποτελούν εξίσου σημαντικές μέθοδοι σύνθεσης αλκοολών. Αλκοόλες μπορούμε να παρασκευάσουμε επίσης με αντιδράσεις υποκατάστασης. Μερικές αλκοόλες μπορούν να παρασκευασθούν με ειδικές μεθόδους, όπως η μεθανόλη (ξυλόπνευμα) με καταστρεπτική απόσταξη ξύλου ή με καταλυτική αναγωγή του CO με αέριο H2 και η αιθανόλη με την ευρέως διαδεδομένη αλκοολική ζύμωση που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών. Οι αλκοόλες δίνουν μία πληθώρα αντιδράσεων στις οποίες η ταξινόμηση τους ως πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς καθορίζει τις περισσότερες φορές και το αποτέλεσμα. Οι αλκοόλες μπορούν να μετατραπούν σε αλκυλαλογονίδα, να αφυδατωθούν προς αλκένια ή αιθέρες ανάλογα με τις συνθήκες που θα επιλεγούν και να δώσουν αντιδράσεις εστεροποίησης με καρβοξυλικά και ανόργανα οξέα. Η οξείδωση των αλκοολών αποτελεί μάλλον την σημαντικότερη χημική ιδιότητα των αλκοολών με τις πρωτοταγείς αλκοόλες να οξειδώνονται προς αλδεΰδες, τις δευτεροταγείς προς κετόνες ενώ τις τριτοταγείς να μην οξειδώνονται. Για την οξείδωση των αλκοολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλος αριθμός οξειδωτικών μέσων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολική τύχη της αιθανόλης και γενικότερα των αλκοολών στον ανθρώπινο οργανισμό. Τέλος, η αντίδραση των αλκοολών με δραστικά μέταλλα αποτελεί ένα καλό κριτήριο διάκρισης των αλκοολών όπως άλλωστε και η οξείδωση, ενώ η αντίδραση καύσης με τα σημαντικά ποσά θερμότητας που εκλύει καθιστά τις αλκοόλες ένα σημαντικό εναλλακτικό βιοκαύσιμο. Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των αλκοολών στη Β’ τάξη του Γενικού Λυκείου. Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε για μία μαθητοκεντρική, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία που στηρίζεται στο μοντέλο του “Διδακτικού Σχεδιασμού” του Gagne και ακολουθεί τις οδηγίες διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας. Η διδακτική προσέγγιση εκτός της περιγραφής της δομής της διδασκαλίας για κάθε διδακτική ώρα, περιλαμβάνει πέντε φύλλα εργασίας τα οποία περιέχουν όλες τις δραστηριότητες των μαθητών, λεπτομέρειες διαδικασιών και οδηγίες εκτέλεσης εργαστηριακών ασκήσεων – πειραμάτων. Επίσης το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει μία σειρά πειραμάτων επίδειξης που εκτελεί ο εκπαιδευτικός είτε για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών είτε για να παρουσιάσει το νέο υλικό καθώς και μία σειρά διαφανειών που προβάλει ο εκπαιδευτικός προκειμένου να οπτικοποιήσει και να αναπαραστήσει τη νέα γνώση διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, η διδακτική προσέγγιση περιλαμβάνει προτάσεις ατομικών και ομαδικών εργασιών για το σπίτι καθώς και κριτήρια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και ερωτηματολόγια αξιολόγησης της διδακτικής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Appears in Collections:ΚΦΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Σπυρίδων Παρίσσης Διπλωματική Εργασία.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής11.14 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.