Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/32622
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ / ΚΙ- ΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗ
Authors: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΩ
Advisor: Κουλαουζίδης, Γεώργιος
Keywords: Ρομά γυναίκες;κίνητρα;εκπαίδευση;κουλτούρα Ρομά,;εκπαίδευση ενηλίκων;εμπόδια;γυναίκα
Issue Date: Oct-2016
Abstract: Η παρούσα εργασία αποτελεί Διπλωματική Εργασία στο πλαίσιο των σπουδών μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Εκπαίδευσης Ενήλικων της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Η εργασία αφορά τη διερεύνηση των απόψεων γυναικών Ρομά ως προς τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή τους. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν τα εμπόδια και τα κίνητρα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό αυτό αγαθό. Η φυλή των Ρομά αποτελεί μια φυλή με ιστορία, που επέζησε μέσα στο χρόνο και εντάχθηκε άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε ανεπιτυχώς μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρόκειται για μια φυλή με ιδιαίτερες παραδόσεις και αυστηρούς κανόνες, που δεν έδινε - και εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό να μη δίνει - μεγάλη σημασία στη μόρφωση και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Κατάφερε μέχρι και σήμερα να διασώσει τις παραδόσεις και τα έθιμα της λόγω των αυστηρών αντιλήψεων των μελών της και της πίστης τους, στην τήρηση αυτών των στερεοτύπων που προκύπτουν από αυτές τις αντιλήψεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ρομά εξακολουθεί να κατέχει μέχρι και σήμερα βασική εκπαίδευση και να παρουσιάζει χαμηλό ενδιαφέρον στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων. Ωστόσο στο παραπάνω πλαίσιο, οι γυναίκες Ρομά είναι αυτές που επιδεικνύουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την εκπαίδευση κάτι που φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό γυναικών Ρομά που έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σπουδές στην τριτοβάθμια και συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων. Παρόλα αυτά συχνά σε μεγάλο ποσοστό των γυναικών Ρομά, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η φτώχεια, η συνήθεια και η τήρηση των παραδόσεων - γάμοι σε νεαρή ηλικία -, είναι βασικοί παράγοντες που ωθούν τις γυναίκες να σταματήσουν νωρίς το σχολείο και να μη καταφέρουν να διδαχθούν επαρκώς ακόμη και απλή γραφή και ανάγνωση. Οι επιδράσεις του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου είναι πολλαπλές και αντανακλώνται στα υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη ομάδα ενώ φαίνεται ότι πολλές ενήλικες γυναίκες Ρομά παρουσιάζουν έντονη επιθυμία για μόρφωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες που δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν σε νεαρή ηλικία. Στην παρούσα έρευνα εξετάζουμε ποια είναι τα εμπόδια αλλά και τα κίνητρα που επηρεάζουν τις γυναίκες Ρομά ώστε να διαμορφώσουν την αντίληψή τους απέναντι στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε παράγοντες όπως τις οικογενειακές πιέσεις και την παράδοση, τα οικιστικά προβλήματα, τον ρατσισμό και την οικονομική δυσχέρεια ώστε να διαμορφώσουμε μια εικόνα για το αν αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τις γυναίκες Ρομά ώστε αυτές να διαμορφώσουν θετική ή αρνητική αντίληψη για εκπαίδευση. Η βασική μας υπόθεση είναι ότι το κύριο εμπόδιο των γυναικών Ρομά σε σχέση με τη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση είναι ότι οι επηρεάζονται από τα στερεότυπα της κουλτούρας τους που αφορούν στη γυναίκα και τη θέση της και ότι αντίστοιχα, κίνητρο για την διαμόρφωση μιας θετικής αντίληψης και στάσης αποτελεί η θετική αντίληψη των γονέων και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος για το αγαθό της εκπαίδευσης. Η έρευνα που υλοποιήθηκε ακολουθεί το ποιοτικό μεθοδολογικό παράδειγμα και βασίζεται σε ανοικτές ημι-δομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες Ρομά ενώ για την επαλήθευση της υπόθεσή μας πραγματοποιήθηκε και μια σειρά από ανοιχτές συνεντεύξεις εκπαιδευτών με εμπειρία στην εκπαίδευση της συγκεκριμένης ομάδας που μελετήθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση. Ο ρόλος της γυναίκας αποδεικνύεται πως ακόμη και σήμερα μέσα το αξιακό σύστημα των Ρομά θέτει τη γυναίκα σε υποβαθμισμένο - περιορισμένο ρόλο και προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους άντρες της οικογένειας ενώ προτεραότητα των γυναικών είναι η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών. Η έρευνα μας ανέδειξε την αγάπη της πλειοψηφίας των γυναικών για τη μόρφωση και την απόκτηση γνώσεων και τρόπων καλής συμπεριφοράς, παρά το ότι πολύ μικρό ποσοστό των γυναικών καταφέρνει να αποκτήσει απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Και αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο, αφού όπως φάνηκε από την έρευνα οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών όλων των ηλικιών κάθε οικογένειας Ρομά και οι παραδόσεις αποτελούν τροχοπέδη για την εκπαίδευση τους. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι η οι γυναίκες Ρομά θέλουν μεν να τηρούν το αξιακό σύστημα, ωστόσο οι νεότερες και μάλλον λιγότερο παραδοσιακές Ρομά έχουν έντονη την επιθυμία για περισσότερη ελευθερία και ανεξαρτησία (προσωπική, επαγγελματική, οικονομική). Αξιόλογο είναι το γεγονός πως πλέον οι νεότερες γυναίκες Ρομά επιζητούν την μόρφωση καθώς ήδη έχουν αντιληφθεί πως πρόκειται όχι μόνο για ένα βασικό εφόδιο για την αναζήτηση εργασίας, αλλά και για ένα τρόπο με τον οποίο θα καταφέρουν να βελτιώσουν την αυτοαντίληψη τους κι άρα την θέση τους στην κοινωνία που ζουν. Τέλος, οι νεότερες γυναίκες Ρομά έχουν καταλάβει τα θετικά και τα αρνητικά της νοοτροπίας της φυλής τους, γι' αυτό και επιθυμούν να αλλάξουν τουλάχιστον όσα σχετίζονται με το γάμο σε νεαρές ηλικίες, με τις προγαμιαίες σχέσεις, με την θέση της γυναίκας μέσα στην οικογένεια κ.α. Θέλουν κι αυτές να ακολουθήσουν τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής και να απαλλαγούν από τις προκαταλήψεις χρόνων που ισχύουν για τους Ρομά.
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΘΕΟΦΑΝΩ_ΠΤΥΧ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.