Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31555
Title: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Authors: ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Advisor: ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, KΩNΣTANTINOΣ
Keywords: Εγγειοβελτιωτικά έργα, ποιότητα αρδευτικού νερού, αποτελέσματα αναλύσεων, μέθοδοι άρδευσης, κριτήρια αξιολόγησης, ανάγκες καλλιεργειών.
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Η διαρκής μείωση των βροχοπτώσεων στη χώρα μας, κατά τα τελευταία έτη, δημιούργησε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων, τα οποία εντείνονται ακόμη περισσότερο από τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση νερού για γεωργική, βιομηχανική και οικιακή χρήση, με άμεση συνέπεια τον περιορισμό του νερού, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο ανταγωνισμός στη χρήση του νερού, μεταξύ γεωργίας και φυσικού περιβάλλοντος, απαιτεί την αναζήτηση μέτρων, τα οποία θα αποβλέπουν τόσο στη συρρίκνωση των άλλων χρήσεων όσοκαι στην αρμονική συνύπαρξή τους με το φυσικό περιβάλλον. Η αρμονική συμβίωση των φυσικών οικοσυστημάτων και των αγροτικών περιοχών κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την επιβίωση του ανθρώπου και για το λόγο αυτό πρέπει να αναζητηθούν τα απαραίτητα μέσα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση των πολλαπλών λειτουργιών των υγροτόπων, ενώ δεν θα θίγουν τη συνετή άσκηση της γεωργίας. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να αναζητηθεί κυρίως στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτων. Είναι γενικότερα παραδεκτό ότι η αρδευόμενη γεωργία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή καλής ποιότητας νερού στον κόσμο, δεν εφαρμόζει αρχές αειφορικής χρήσης του, ενώ υπάρχουν ευρέα περιθώρια εξοικονόμησής νερού από αυτή. Στις ανεπτυγμένες χώρες η καλύτερη διαχείριση του αρδευτικού νερού ίσως αποτελέσει τον κυριότερο χώρο αναζήτησης νέων πηγών νερού στο μέλλον (Νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς κ.τ.λ.). Με δεδομένη τη μείωση των κατακρημνισμάτων αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του νερού εκ μέρους του γειτονικού κράτους της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (Π.Γ.Δ.Μ.), η παροχή του Αξιού στο μέλλον θα βρίσκεται κατά την αρδευτική περίοδο, πολύ κάτω από τα 40 m2/sec. Δεδομένου ότι η απαιτούμενη για τη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων η παροχή, κατά τους μήνες αιχμής (Ιούλιος - Αύγουστος), θα βρίσκεται κάτω από το παραπάνω όριο. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων τόσο στην υδροδότηση της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, όσο και στην ποσότητα νερού που χρειάζεται το δέλτα του ποταμού έτσι ώστε να μην διαταράσσονται οι φυσικές λειτουργίες του διεθνούς σημασίας δέλτα. Στον Τ.Ο.Ε.Β Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης γίνεται προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σε αρδευτικό νερό με την ανακύκλωση. Ο οργανισμός διαθέτει ένα ολοκληρωμένο στραγγιστικό δίκτυο που συλλέγει τα παραπανίσια νερά και τα οδηγεί στον Θερμαϊκό κόλπο. Με την επαναχρησιμοποίηση αυτών των νερών, αναμένεται μεγάλο όφελος τόσο για τους αγρότες όσο και για το περιβάλλον της περιοχής. Η γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των νερών αυτών και ακόμη περισσότερο η γνώση της καταλληλότητας τους για άρδευση των καλλιεργειών είναι απαραίτητη για να αποφεύγεται η υποβάθμιση των εδαφών λόγω αλατότητας και νατρίωσης καθώς και η μείωση της απόδοσης των βασικών για την περιοχή καλλιεργειών, όπως είναι το ρύζι, ο αραβόσιτος, τα τεύτλα, το βαμβάκι, η μηδική και η βιομηχανική τομάτα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τα κυριότερα σημεία επαναχρησιμοποιήσεις νερού. Τα δείγματα συλλέχτηκαν από εμένα κατά την αρδευτική περίοδο του 2015 και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του ινστιτούτου εγγείων βελτιώσεων στην περιοχή της Σίνδου Ν. Θεσσαλονίκης. Συνολικά, οι μετρήσεις έλαβαν χώρα σε 8 δειγματοληπτικά σημεία νερού. Τα δύο πρώτα σημεία προέρχονται από τους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα και τα υπόλοιπα από τις στραγγιστικές τάφρους 3Τ, 3Τ3, 5Τ και τρεις θέσεις της πρώην κοίτης του ποταμού Αξιού.
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VASILAKAKIS VAS. D.E..pdfΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ2.81 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.