Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/31514
Title: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Authors: ΚΟΥΚΕΣΗΣ, ΗΛΙΑΣ
Advisor: ΣΕΞΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Keywords: Αποτίμηση;Assessment
Issue Date: Sep-2016
Abstract: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, αποτελεί η αποτίμηση και ο ανασχεδιασμός υφιστάμενου κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα με τη χρήση γραμμικών-ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων ανάλυσης, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Το υπό μελέτη κτίριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Χειμάρρας 28 στη συμβολή της με την οδό Μ. Μπότσαρη και κατασκευάστηκε εν έτει 1971. Αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και τέσσερις ορόφους με τον τελευταίο να διαμορφώνεται σε εσοχή. Χαρακτηριστικό του κτιρίου είναι η απουσία πολλών τοιχωμάτων στην περίμετρό του (διαθέτει λίγα επικεντρωμένα στον πυρήνα), η ύπαρξη πολλών έμμεσων δοκών επί δοκών και τα μεγάλα ανοίγματα. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο στόχος της εργασίας και αναλύονται τα χαρακτηριστικότερα τρωτά σημεία κατασκευών, οι οποίες μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν με παλαιούς Κανονισμούς προ του 1984, (Κανονισμός Σκυροδέματος του ΄54, Αντισεισμικός του ΄59). Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η τεχνική περιγραφή του κτιρίου, όπου παρουσιάζονται τα σχέδια, η μελέτη και δίνονται τα χαρακτηριστικά των μελών του (διαστάσεις πλακών, δοκών, στύλων κλπ). Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται οι διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων κατασκευών, προκειμένου να αποτελέσουν και το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο θα στηριχτεί η εργασία. Σε συνέχεια των παραπάνω, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι ανάλυσης προ και μετά των επεμβάσεων βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ., και στο επόμενο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος προσομοίωσης του κτιρίου στο λογισμικό ανάλυσης FESPA R ® της εταιρείας LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ, το οποίο χρησιμοποιείται στις αναλύσεις ελαστικές και ανελαστικές. Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποτίμηση της κατασκευής με ελαστική δυναμική ανάλυση και ο υπολογισμός των δεικτών ανεπάρκειας των κατακόρυφων δομικών στοιχείων, ως αντιπροσωπευτικών της συμπεριφοράς του κτιρίου στο σεισμό σχεδιασμού. Για τον έλεγχο επάρκειας των διατομών των κατακόρυφων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε και το λογισμικό Any Section (Papanikolaou 2014). Από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι το κτίριο εμφανίζει σημαντικές ανεπάρκειες σε κάμψη και διάτμηση (λ>4) σε αρκετά κατακόρυφα στοιχεία, με συνέπεια να απαιτείται ανασχεδιασμός μέσω ενίσχυσης και οποιαδήποτε περαιτέρω ανάλυση να καθίσταται περιττή. Στο έβδομο κεφάλαιο καταδεικνύονται οι κυρίοτερες μέθοδοι ανασχεδιασμού και ενίσχυσης, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και παρουσιάζονται οι τρόποι διαστασιολόγησης αναλυτικά για κάθε δομικό στοιχείο (δοκοί, υποστυλώματα, τοιχώματα). Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο καταστρώνονται δύο σενάρια ενίσχυσης, που βασίζονται στην προσθήκη νέων τοιχωμάτων σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις του κτιρίου, υποδεικνυόμενες από διάφορους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς (ανοίγματα, εξώστες, όμορα κτίσματα κλπ). Με την προσθήκη των νέων τοιχωμάτων επιδιώκεται το αρχικώς εύστρεπτο σύστημα να μετατραπεί σε δύστρεπτο και να αυξηθεί συγχρόνως η δυσκαμψία της κατασκευής. Στη συνέχεια το κτίριο αναλύεται με χρήση της Στατικής Ανελαστικής Μεθόδου (PushOver) με σκοπό την χάραξη της καμπύλης αντίστασης του κτιρίου για τις θεωρούμενες Στάθμες Επιτελεστικότητας Β1 και Β2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και την εκτίμηση της σεισμικής επάρκειάς του. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Στάθμης Επιτελεστικότητας Β1 (σεισμός με περίοδο επαναφοράς 475 έτη και πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 έτη) προκύπτει η ανάγκη επιπλέον ενισχύσεων σε αρκετά υφιστάμενα στοιχεία κυρίως δοκούς, αλλά και υποστυλώματα. Η χαμηλότερη στάθμη επιτελεστικότητας Β2 (σεισμός με περίοδο επαναφοράς 75 έτη και πιθανότητα υπέρβασης 50% στα 50 έτη) απαιτεί λιγότερες επεμβάσεις εντοπιζόμενες κατά κύριο λόγο στις δοκούς. Για την ενίσχυση των δοκών επιλέγεται η μέθοδος της χρήσης ινοπλισμένων σύνθετων υλικών (FRP), ενώ για τα κατακόρυφα στοιχεία ο μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση χαράσσεται η καμπύλη αντίστασης της ενισχυμένης κατασκευής και εκτιμάται το κόστος της επέμβασης, το οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην επιλογή της αντίστοιχης μορφής ενίσχυσης από τον Κύριο του έργου σε συνεργασία με το μελετητή μηχανικό.
Appears in Collections:ΣΜΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ_ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ.pdf"Εξώφυλλο, Κυρίως σώμα διπλωματικής, Παραρτήματα"8.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.