Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/24352
Title: Franchising : the greek franchise industry = Δικαιόχρηση : η δικαιόχρηση στην Ελλάδα
Authors: ALEXANDRA HOMATA
Issue Date: 4-Sep-2008
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΟ κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συγκεντρώσει σε μία μελέτη, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την δικαιόχρηση, έτσι ώστε να χρησιμεύσει ως πηγήπληροφοριών για όλους τους μελλοντικούς δικαιοδόχους καθώς και για επιχειρήσεις που σκέφτονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό μέσω του συστήματος της δικαιόχρησης.Για τον σκοπό αυτό, διερευνήθηκαν και αναλύθηκαν, η έννοια της δικαιόχρησης, οι διαφορετικοί τύποι ανάπτυξης της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, καθώς καιτα κριτήρια αξιολόγησης του συστήματος δικαιόχρησης. Επίσης αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν όλοι οι τομείς που επηρεάζουν το σύστημα δικαιόχρησης και ειδικότερα οιοικονομικές του ιδιαιτερότητες, οι λειτουργικές του προϋποθέσεις καθώς και το νομοθετικό του πλαίσιο και οι τρόποι χρηματοδότησης του.Η ανάπτυξη του συστήματος της δικαιόχρησης μελετήθηκε μέσω της συλλογής και σύγκρισης στατιστικών στοιχείων από διάφορες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις Η.Π.Α., τιςχώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. Τέλος, αναλύθηκε η Ελληνική πραγματικότητα της δικαιόχρησης, τα προβλήματα της, οι πρόσφατες εξελίξεις της και ηπιθανή μελλοντική της πορεία.Για την συγκέντρωση των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς δευτερογενή βιβλιογραφικά στοιχεία όπως επιστημονικά βιβλία και άρθρα καθώς και το διαδίκτυο.Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτή την μελέτη υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος δικαιόχρησης είναι μια περίπλοκη επιχειρηματική επιδίωξη που περιλαμβάνει διάφορους τομείς που απαιτούν προσεκτική εξέταση και αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις για τα πιο σημαντικά θέματα της δικαιόχρησης που κατά την γνώμη μου καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία ενός συστήματος δικαιόχρησης Η δικαιόχρηση ως μέθοδος επέκτασης μιας επιχείρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους και θα πρέπει να επιλέγεται εφόσον υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες. Οδικαιοπάροχος για την επιλογή των δικαιοδόχων πρέπει να χρησιμοποιεί μια ενδελεχή μέθοδο αξιολόγησης. Οι μελλοντικοί δικαιοδόχοι πριν αποφασίσουν την αγορά ενός συστήματος δικαιόχρησης θα πρέπει να αξιολογούν τις ευκαιρίες που παρέχει καθώς και το επιχειρηματικό πλάνο του δικαιοπάροχου. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίζονται εξ αρχής οι οικονομικές τους υποχρεώσεις. Για τα οικονομικά και νομικά θέματα της συμφωνίας οι μελλοντικοί δικαιοδόχοι θα πρέπει να απευθύνονται σε εξειδικευμένους δικηγόρους, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που δεν έχει νόμους για την δικαιοχρησία. Ως εκ τούτου κρίνεται σημαντική η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον της βιομηχανίας της δικαιόχρησης και θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της. Ο δικαιοπάροχος από την έναρξη της δικαιοχρησίας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην σχέση του με τον δικαιοπάροχο για την δημιουργία μιας μακροχρόνιας επιτυχημένης επιχειρηματικής συνεργασίας. Στην περίπτωση που ένα σύστημα δικαιόχρησης αποφασίσει να επεκτείνει τις δραστηριότητες του στο εξωτερικό θα πρέπει να έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες επιχειρηματικές υποδομές και να λάβει σοβαρά υπόψη την κουλτούρα της χώρας εγκατάστασης. Τέλος, η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει επιπλέον μέτρα για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την διευκόλυνση της πρόσβαση τους σε πηγές χρηματοδότησης.SUMMARYThe general aim of this study is to provide in a single research paper all the necessary information on franchising, that are essential to all prospective franchisees as well as all businesses considering using franchising as a method of expanding their operations in Greece and/or abroad.For this purpose, the business concept of franchising, its different types as well as its advantages and disadvantages were investigated and analyzed. In addition, all the aspects involved in a franchise system were analyzed and evaluated and more specifically, the financial, operational and legal aspects of it as well as the available sources of financing the franchise industry.The development and growth of franchising was studied through the collection and comparison of statistical data from several countries and especially from US, Europe andGreece. Finally, an analysis was made on the Greek reality of the franchise industry, its problems, its recent developments and its potential for growth.For the purposes of the research secondary data were used (literature reviews, published papers and the internet) that provided important insights on the concept of franchising and on the Greek reality of the franchise industry.The conclusions derived from this study indicate that establishing a franchise system is a complicated business endeavor that involves several different aspects that must be carefully examined and evaluated. Therefore, the following propositions are made on key areas of franchising which in my opinion make the difference between the success or failure of a franchise operation.Franchising as a method of business expansion is not for everyone and should only be selected when appropriate conditions exist. The franchisor must use a well structuredscreening procedure when choosing franchisees to avoid/minimize conflicts or disputes in the future. Potential franchise owners must evaluate both the franchise opportunity and the franchisor's business plan before taking the decision to enter a franchise agreement. Also, all the financial commitments pertained in the contract should be clearly established upfront. For the financial and legal matters, professional advice must be sought so as to ensure that no costly mistakes are made, especially in the case of Greece where there is no specific national legislation regulating the franchise industry. The establishment of a legal framework is essential for improving the business environment of the franchise sector and promoting its growth and development. The franchisor must pay particular attention to the franchisorfranchisee relationship from the very start if he or she is to create a long-term and mutually prosperous undertaking. When franchises decide to expand internationally they must properly prepare their organization and take into serious consideration the local culture of the foreign country. Finally, further measures must be taken by the Greek government to promote SME'sbusiness environment and access to finance and improve the transposition of EU's directives.
Appears in Collections:MBA Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOMATA%20ALEXANDRA.pdf1.44 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.