Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/23671
Title: Διεθνής τραπεζική και το νέο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον
Authors: ΓΚΛΟΥΜΠΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Issue Date: 2007
Abstract: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣτην παρούσα εργασία επιδιώκεται η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση του Διεθνούς Τραπεζικού συστήματος. Η ταχεία αύξηση του διεθνούς εμπορίου, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατέστησε αναγκαία την επέκταση της τραπεζικής δραστηριότητας εκτός των γεωγραφικών ορίων κάθε χώρας.Η ανάγκη χρηματοδότησης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, η εξυπηρέτηση πελατών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, η προσπάθεια αποφυγής περιοριστικών δεσμεύσεων στο εγχώριο χρηματοδοτικό περιβάλλον από κυβερνητικές παρεμβατικές πολιτικές και η πρόοδος της τεχνολογίας στον τομέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας, η οποία επέφερε τη δυνατότητα της ταχύτατης μεταφοράς χρηματικών ροών μεταξύ των εθνικών κεφαλαιαγορών, αποτέλεσαν από τους βασικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της ενίσχυσης της τάσης διεθνοποίησης των εθνικών χρηματαγορών.Οι εργασίες της διεθνούς τραπεζικής στο εξωτερικό διεξάγονται μέσω τραπεζικών μονάδων με διάφορους τύπους οργάνωσης, όπως τα αντιπροσωπευτικά γραφεία, τα πρακτορεία, τα υποκαταστήματα, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες και τα consortia τραπεζών. Όλοι αυτοί οι οργανωτικοί τύποι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ανάλογα με τους τοπικούς νόμους και τις μεθόδους της χώρας υποδοχής, και με την στρατηγική του κάθε τραπεζικού ιδρύματος.Η διεθνοποίηση των εμπορικών συναλλαγών, δημιούργησε την ανάγκη για διεθνείς συμφωνίες με βάση τις οποίες θα λειτουργούν οι τράπεζες που μεσολαβούν στις μεγάλες εμπορικές συναλλαγές, για τους τρόπους αντιμετώπισης νομισματικών κρίσεων, και για τη χρηματοδότηση της διεθνούς οικονομίας κυρίως εκείνων των χωρών που έχουν μεγάλα συναλλαγματικά προβλήματα. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι Υπερεθνικοί Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί, όπου ο καθένας είχε τη δικό του σκοπό. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών έχει ως βασική αποστολή την οργάνωση των συγκεντρώσεων των διοικητών κεντρικών τραπεζών για να επιλυθούν κύρια ζητήματα που έχουν σχέση με διεθνή νομισματικά νομίσματα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει άμεσα στην επίλυση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπερχρεωμένες αναπτυσσόμενες χώρες. Η Παγκόσμια Τράπεζα ιδρύθηκε για να μπορεί να δανείζει μακροπρόθεσμα με ευνοικούς όρους μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς χωρών-μελών της.Η Ένωση Διεθνούς Ανάπτυξης δημιουργήθηκε για χορηγεί δάνεια σε κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς εξοφλητέα μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους και με επιτόκια πολύ χαμηλά.Η Διεθνής Χρηματοδοτική Οργάνωση συμμετέχει στην εκταμίευση σημαντικών ποσών τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ιδιωτικές παραγωγικές μονάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων βοηθά τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, το Ευρωπαικό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας έχει ως βασικό στόχο την παρέμβασή του σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων των μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων ισοτιμιών.Στη συνέχεια, το πρόβλημα του παγκόσμιου χρέους βρίσκεται στο επίκεντρο των σημερινών παγκόσμιων νομισματικών και οικονομικών θεμάτων. Η μεγαλύτερη προσοχή έχει στραφεί στο μεγάλο ύψος του παγκόσμιου χρέους που εκκρεμεί και στο κατά πόσο οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και οι χώρες του ανατολικού μπλοκ θα μπορέσουν να εξοφλήσουν τις τεράστιες εξωτερικές υποχρεώσεις τους. Το πρόβλημα αυτό, μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια των μεγάλων διεθνών οργανισμών καθώς και τη θέληση των υπερχρεωμένων χωρών να εφαρμόσουν προγράμματα σταθερής οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, ώστε να μην θεωρηθούν μεγάλη απειλή για τη σταθερότητα των διεθνών νομισματικών και οικονομικών συστημάτων και γενικά για τη βιωσιμότητα της διεθνούς τραπεζικής κοινότητας.Εκτός του προβλήματος του παγκόσμιου χρέους, η διεθνοποίηση των χρηματαγορών ενέχει ορισμένους κινδύνους για τη σταθερότητα του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται ο κίνδυνος της ταχείας μετάδοσης της κρίσης (systemic risk), ο κίνδυνος χώρας (country risk), ο κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος αγοράς (market risk), ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), ο κίνδυνος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων καθώς και ο κίνδυνος χαρτοφυλακίου (portfolio management risk).Λόγω, των ανωτέρω κινδύνων και η ανάγκη προστασίας των αποταμιευτών-καταθετών, επενδυτών-δανειοληπτών και μετόχων, κρίνεται αναγκαία μια συνετή εποπτεία της λειτουργίας του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και η ύπαρξη ενός θεσμικού οργάνου που θα λειτουργεί ως «παγκόσμιος δανειστής τελευταίας προσφυγής» (international lender of last resort).Τούτο το θεσμικό όργανο θα παρέχει σε περιόδους κρίσεων ρευστότητας απεριόριστου ύψους πιστώσεις προς τις διεθνείς εμπορικές τράπεζες, θα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια και θα διατηρεί μία μεγάλη διεθνή αγορά εμπορευμάτων και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας έτσι τη σταθερότητα του διεθνούς τραπεζικού, αλλά και του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος.ΞΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗIn this paper a systematic presentation and analysis of the International Banking System is provided. The rapid increase of international commerce, following the end of the 2nd World War, has resulted in the need to develop banking activities outside the geographical borders of each country.The need for funding international commerce, the service of customers who have businesses abroad, the attempt to avoid restrictions within the local funding environment from governmental policies and the progress in the area of information technology and communications, which resulted in delivering the rapid transfer of funds between countries, comprised the most important factors in aiding the international trend of money markets.The work of international banking abroad is carried out through banking units, organized quite differently, like representative offices, agencies, branches, subsidiaries, affiliates and banking consortiums. All these types of organizations have advantages and disadvantages, according to local laws and methods, and according to local strategy.The internationalization of commercial exchanges has created the need for international agreements forming the basis upon which the banks operate, the ways of confronting currency crises and the greatest currency problems. Hence, the creation of Multinational Funding Organizations were created, each of which have it's own purpose.The Bank of International Transactions has as a mission the organizing of the central banks to resolve important issues related to international currency. The International Monetary Fund takes part in the immediate resolution of serious economic problems which belong to the over borrowed emerging markets. The World Bank was instigated to lend long-term with generous terms large private and public organizations belonging to country members.The International Development Union was created to grant loans to governments and the public sector to be paid back after long periods of time and with very low interest rates.The International Funding Organization takes part in the granting of significant funds that are used solely by private production units that are based in developing markets. The European Investment Bank assists the funding of large projects of European interest. Finally, The European Monetary Cooperation has as main goal to intervene when serious differences in value between European currencies.Furthermore, the problem of the world debt is at the center of today's world economic issues. Greatest attention is given to the large world debt that is ongoing and to the fact that the less developed countries and the countries of the Eastern block will be in a position to pay back their debt. This problem, may be resolved with the assistance of the large international organizations and the will of the over loaned countries to introduce programs that aid economic and political stability and developed so as to not be considered as a threat to the stability of international economic systems and generally the viability of the international banking community. Apart from the problem of the world debt, the internationalization of money markets also encompasses dangerous that affect the stability of the World Banking System. These dangers are the danger of systemic risk, country risk, the danger of liquidity, the market risk, the credit risk, the danger of large high risk funding and the porfiolio management risk.As a result of the above mentioned risks and the need to protect the savings of depositors, the investors and shareholders it is deemed necessary to manage the banking and credit system and the need to have a international lender of last resort.The international lender of last resort will provide during crises periods unlimited liquidity and credit to international commercial banks, will provide long-term loans and will sustain a large international market of services and products and, ensuring therefore the stability of the international banking and currency system.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GKLOUMPOU%20SOULTANA.pdf783.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.