Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/23660
Title: Ανάλυση και αξιολόγηση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Ιασώ Α.Ε. και σύγκριση της με τον κλάδο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας
Authors: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΟι συνεχείς μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας οδηγούν συνεχώς σε νέους τρόπους χρηματοδότησης, σε νέες μεθόδους των χρηματοοικονομικών φαινομένων καθώς και σε νέες μεθόδους ανάλυσης, για τη λήψη σωστών αποφάσεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της μεγάληςανταγωνιστικότητας.Συνεπώς, η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελεί ένα εξαιρετικό σημαντικό μέσο για την αξιολόγηση των σύγχρονων οικονομικών οργανισμών. Με βάση τη χρηματοοικονομική ανάλυση επιτυγχάνεται η επιλογή της καλύτερης μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών χρηματοοικονομικών λύσεων της μελλοντικής δραστηριότητας της επιχείρησης, στο σύνολό της ή σε τμήματά της και γενικότερα καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης μιας οικονομικής μονάδας καθώς και η αξιολόγηση τηςδυνατότητας διατήρησης ενός υφισταμένου επιπέδου απόδοσης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες μεμονωμένων ατόμων και οικονομικών οργανισμών, ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο καθένας από αυτούς και το ρόλο του μέσα στην οικονομία.Ορισμένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι: η συγκριτική ή διαχρονική μέθοδος αναλύσεως, η διαστρωματική ή κάθετη μέθοδος αναλύσεως, η μέθοδος αναλύσεως των χρονολογικών σειρών με δείκτες τάσεως και οι αριθμοδείκτες.Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε. με βάσει τις παραπάνω μεθόδους αναλύσεως και η σύγκρισή της με τον κλάδο στον οποίο υπάγεται, δηλαδή τονκλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία σημαντικότατη άνοδο, άνοδος που είναι πλέον σταθερή και εδραιωμένη και η οποία οφείλεται κυρίως στηνανάπτυξη του κλάδου των διαγνωστικών κέντρων, στη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων που χαρακτηρίζονται από την καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής βιοϊατρικής τεχνολογίας και αναλώσιμων ειδών, καθώς και την ίδια τη συμπεριφορά των πολιτών απέναντι στις φροντίδες υγείας, με σαφή την αύξηση της προτιμήσεως τους στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας, αφ' ενός για λήψη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αφετέρου για ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Συνεπώς στον κλάδο αυτό υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων, παρόλα αυτά η ΙΑΣΩ Α.Ε. κατορθώνει να διατηρεί την πρώτη θέση στοντομέα των μαιευτηρίων και να επιτυγχάνει ένα βαθμό αποδοτικότητας που υπερβαίνει αρκετά τον μέσο όρο αποδοτικότητας του κλάδου.SUMMARYThe continuous changes in the enterprising environment and the growth of scientific research lead continuously to new ways of financing, to new methods of financial effects as well as to new methods of analysis, for the right decision-making within the frames of globalization and considerable competitiveness.Consequently, the analysis of financial situations constitutes an exceptionally important means for the evaluation of modern economic organizations. Based on the financial analysis the best choice is achieved among the various alternative financial solutions of future activity of the enterprise, wholly or partially and more generally the performance evaluation of an economic entity is made possible as well as the possibility evaluation of maintaining an existing level of output. The financial analysis is of interest to a lot of categories of individual individuals and economic organizations, depending on the position that each one of them possesses and his role in the economy.Certain of the tools that are used in the analysis are: the comparative or diachronic method of analysis, the inter-layer or vertical method of analysis, the method of analysis of chronological lines with trend indicators and indices.The aim of the project is the analysis of the company IASO S.A. based on the above methods of analysis and its comparison to the sector in which it belongs, that is to say the sector of private health services.The Private Health Sector shows a most important rise in the last decade, a rise that is henceforth constant and consolidated and which is owed mainly to the growth of the diagnostic centers sector, in the creation of big enterprising forms that are characterized by the verticalization of services provided, the growth of the sector of biomedical technology production and disposable supplies, as well as the behavior of citizens towards healthcare, explicitly with the increase of their preference to the private health services, on the one hand for high quality services and on the other for more rapid access to these services.Consequently, big competition exists in this sector among the existing enterprises, nevertheless the IASO S.A. succeeds in maintaining the first place in the sector of maternity clinics and it achieves a degree of efficiency that exceeds the average of the sector's efficiency.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MITSIOPOULOU%20EVANGELIA.pdf1.23 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.