Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/23653
Title: Προστασία του καταναλωτή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών : ελληνική πραγματικότητα-διεθνής εμπειρία
Authors: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΡ.
Issue Date: 2007
Abstract: ΠερίληψηΓια πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ότι οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τ.Φ ΚΕΝΕΝΤΥ, ο οποίος στο από 15.3.62 μήνυμά του προς το κογκρέσομεταξύ άλλων αναφέρει: "Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για την μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση, τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσματικά οργανωμένη και της οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται...". Το 1985αναγνωρίζονται επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) οι "θεμελιώδεις αρχές του καταναλωτή".Η έννοια της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ τράπεζας και συναλλασσόμενου στο χώρο του τραπεζικού δικαίου προϋπήρχε της εμφάνισης της νομοθεσίας για την προστασία τουκαταναλωτή και χαρακτήριζε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Το πρόβλημα της προστασίας του καταναλωτή, τόσο κατά την παροχή τωντραπεζικών υπηρεσιών, όσο και για το σύνολο των συναλλακτικών του σχέσεων, δεν είχε τύχει μέχρι πρόσφατα ειδικής νομοθετικής ρύθμισης. Το δίκαιο της προστασίας τουκαταναλωτή, ως εξειδίκευση των γενικών αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, επαναπροσδιόρισε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή και του καταναλωτή με κριτήριο την ενίσχυση της θέσης του τελευταίου και την εξισορρόπηση των αντιτιθέμενων συμφερόντων.Η νέα αυτή νομική πραγματικότητα, διαθέτοντας χαρακτήρα αναγκαστικού δικαίου, ασκεί έντονη επίδραση στο χρηματοπιστωτικό τομέα με συνέπεια να αναζητείται η χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάγκη προάσπισης και προαγωγής των συμφερόντων των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, του οποίου ο διαρκώς εξελισσόμενος χαρακτήρας επιβάλλει και την ανάλογη επέκταση του φάσματος της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή.Σταθμό στην ελληνική έννομη τάξη, αναφορικά με τα ζητήματα προστασίας του καταναλωτή, αποτέλεσε η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό, όπως αυτήέλαβε χώρα με την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που προσδιορίζουν το κανονιστικό πλαίσιο της καταναλωτικής πίστης, και κυρίως με τη θέσπιση του νόμου2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπου όμως δεν περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τραπεζικό τομέα. Ακολούθησε η πρωτοβουλία του εθνικού νομοθέτη με την Π7/ΤΕ 2501/2002 για την ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους (Αρχή διαφάνειας –Υποχρεώσεις ελάχιστης ενημέρωσης). Πρόσφατα με τον νόμο 3606/2007 υιοθετήθηκε η οδηγία 2004/39 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ΑγορέςΧρηματοπιστωτικών Μέσων με σκοπό τη βελτίωση του επίπέδου προστασίας των επενδυτών.SUMMARYThe former US President John Fitzgerald Kennedy was the first to acknowledge that consumers do have rights. Addressing the Congress on 15 March 1962 he said: “Consumers, by definition, include us all. They are the largest economic group in the economy, affecting and affected by almost every public and private economic decision.Two-thirds of all spending in the economy is by consumers. But they are the only important group in the economy who are not effectively organized, whose views are oftennot heard.” However, it was not until 1985 that the United Nations' General Assembly officially recognized the fundamental consumer principles.Before the establishment of the legislation framework for the protection of consumer rights, the bank-customer relationship was based on mutual trust, which was reflected in the full range of services provided by credit institutions. Actually, it was not until recently that the issue of consumer protection throughout bank services and transactions was effectively addressed through the implementation of a regulatory framework. Consumer protection law, which sets out the general principles of good faith and business ethics, redefined the rights and obligations of both the supplier and the consumer. Its main purpose was to strengthen consumers' position in the market and balance opposing interests.It is true that the compulsory nature of this legal framework and its strong impact on the credit sector generate the need to work out a formula to ensure the protection ofconsumers' interests and the smooth operation of the banking system. Besides, as the banking sector constantly develops it becomes more and more evident that new measures have to be introduced and that the framework for the protection of consumers' financial interests has to be revised.The alignment of Greek law with the European law was a milestone for the protection of consumers' rights in Greece. It was implemented with the joint ministerial resolutions that defined the regulatory framework of consumer credit and mainly with the establishment of law No 2251/1994 on consumers' protection, which however does not include special measures for the banking sector. Another step to this effect was the national legislator's initiative to draw up the Bank of Greece Governor's Act No 2501/2002 that provided for customers' access to information concerning terms that govern their transactions with credit institutions (Transparency principle – minimum obligations with regard to the provision of information). Recently, as per law No 3606/2007, Markets in Financial Instruments Directive No 2004/39 of the European Parliament and Council was adopted for the improvement of investors' protection.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XRISTOPOULOU%20EFTHIMIA.pdf736.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.