Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/23608
Title: Οι εμπειρίες απο την ανάπτυξη των αγορών ομολόγων στις αναδυόμενες χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία)
Authors: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τις αγορές ομολόγων πέντε χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, της Σερβίας, της Ουγγαρίας, της Τσεχία, της Σλοβακίας, της Πολωνίας . Οι χώρες αυτές παρουσιάζουν εξαίρετο ενδιαφέρον, κυρίως διότι οι ομοιότητές τους είναι τόσο σύνθετες, έτσι ώστε ταυτόχρονα, μέσα από αυτές να προκύπτουν και οι διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά θα μπορούσε να αναφερθεί, ως ομοιότητα μεν, η δόμηση της οικονομίας τους για περισσότερα από 40 έτη με βάση την κομμουνιστική θεωρία και προσέγγιση, από κει και πέρα όμως ως διαφορά εντοπίζονται τα διαφορετικά μοντέλα σκέψης που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ομοιότητα οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις, που δέχθηκαν οι συγκεκριμένες οικονομίες ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, αλλά και διαφορά, ως προς την έκταση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση αυτών των φαινομένων, σε μια κλίμακα που ξεκινά απλά από την ανάγκη καλύτερης δημοσιονομικής διαχείρισης και φτάνει μέχρι και την κατάρρευση τραπεζικών συστημάτων.Ομοιότητα οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και διαφορά η αποτελεσματικότητα του τρόπου ολοκλήρωσής τους, η ταχύτητα και τελικά η απόδοσή τους σε επίπεδο εθνικής οικονομίας.Ακόμη και το εθνολογικό στοιχείο έχει το δικό του ρόλο. Με εξαίρεση τους Ούγγρους οι υπόλοιποι είναι σλαβικά έθνη, με διαφορετικές όμως κοσμοθεωρίες, προϊόν της πολυετούς ιστορικής, κοινωνικής, εθνικής και πολιτισμικής σφυρηλάτησης των νοοτροπιών των πολιτών τους.Μάλιστα, επειδή ο συντάκτης της παρούσας εργασίας, δέχεται, δογματικά σχεδόν, την αρχή ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στην οικονομική πορεία μιας χώρας είναι ο ανθρώπινος, στο πλαίσιο της, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ιστορική οικονομική εξέλιξη των συγκεκριμένων χωρών, αφενός για να γίνουν αντιληπτοί οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τη νοοτροπία των πολιτών τους, αφετέρου για να παρουσιαστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι λόγοι που οδήγησαν τις μακροοικονομικές εξελίξεις και αλληλεπίδρασαν με τις τοπικές αγορές ομολόγων.Από πλευράς δομής, η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο –εισαγωγικό- κεφάλαιο, αφορά την παρουσίαση των στόχων, της μεθοδολογίας και των βασικών θέσεων της παρούσας εργασίας.Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της θεωρίας που διέπει τα ομόλογα, αφενός ως επενδυτικούς τίτλους και αφετέρου ως εργαλεία χρηματοδότησης εταιριών, φορέων και φυσικά κρατών. Παράλληλα, αναλύονται οι έννοιες των αγορών ομολόγων και η λογική του διαχωρισμού τους σε ώριμες-ανεπτυγμένες αγορές και σε αναδυόμενες, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των τελευταίων.Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην παρουσίαση των βασικότερων οικονομικών μεγεθών των εξεταζόμενων χωρών με στόχο να παρουσιαστεί η εξέλιξη των μακροοικονομικών τους.Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αφενός η εξέλιξη του κρατικού χρέους και αφετέρου οι αγορές των ομολόγων μαζί με το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, έτσι ώστε να καταστούν εμφανείς πέραν των εξελικτικών και οι δομικές τους διαφορές.Το πέμπτο τέλος κεφάλαιο, επικεντρώνεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συνολική εξέταση των αγορών αυτών, ενώ διατυπώνονται κάποιες προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή τους.Έγινε προσπάθεια στη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων, να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που σε όλες αυτές τις χώρες θέτει η ελλιπής διαθεσιμότητα στοιχείων από τις εξωχρηματιστηρικές αγορές, οι οποίες κατά κόρον λειτουργούν σε όλες τις πρώην κομμουνιστικές χώρες και όχι μόνον.Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, αποκτούν δύο γεγονότα, τα οποία έμμεσα αποδεικνύονται στις επόμενες σελίδες.Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι, οι διαχειριστές χρέους στις αναδυόμενες αγορές αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους και πιο σύνθετους κινδύνους στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου –ειδικά- του εξωτερικού χρέους και στην εκτέλεση των στρατηγικών χρηματοδότησής τους, από ότι συμβαίνει με τους ομόλογούς τους στις πιο προηγμένεςαγορές.Το δεύτερο έχει να κάνει με την επίδραση που ασκεί στην οικονομική ροή, η παιδεία και οι εμπειρίες του κάθε λαού. Παράγοντες, οι οποίοι τελικά μπορούν να καθορίσουν τη χρονική διάρκεια ανοχής ενός ανελεύθερου οικονομικού συστήματος, με την ίδια ευκολία, που επίσης μπορούν να αποδομήσουν ένα αντίστοιχο, πετυχημένο, εντελώς διαφορετικό οικονομικό σύστημα.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.