Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/23579
Title: Η καθιέρωση του ευρώ και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη πολιτική που ασκούν οι Εθνικές κεντρικές τράπεζες
Authors: ΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΣαν χρήμα ορίζουμε το αγαθό που ανεξάρτητα από την αξία του είναι αποδεκτό από όλους σαν μέσο διεξαγωγής συναλλαγών και αποτίμησης, μέτρο αξίας και μέσο διατήρησης αξίας όλων των αγαθών και υπηρεσιών. Η έννοια της Προσφοράς και Ζήτησης Χρήματος έχει απασχολήσει όλους τους οικονομολόγους για τις επιπτώσεις τους στην οικονομία. Η Προσφορά Χρήματος είναι αυτή που μελετάται για να ασκηθεί συγκεκριμένη νομισματική πολιτική. Μετά το Β´Παγκόσμιο Πόλεμο και τη συμφωνία του Bretton Woods, οι οικονομολόγοι προσπάθησαν να καθορίσουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες για να πετύχουν τα κράτη περιορισμό των ελλειμμάτων τους. Οι σταθερές ισοτιμίες βοηθούν στη συνένωση των εθνικών αγορών σε ενιαίο σύνολο σε αντίθεση με τις κυμαινόμενες που βοηθάν να μη μεταδίδεται η ύφεση. Η νομισματική πολιτική αφορά το σύνολο των μέτρων που λαμβάνει κάθε κράτος προσπαθώντας να επηρεάσει τη ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί στην αγορά. Οι κεϋνσιανοί προτείνουν το χειρισμό τη συνολικής ζήτησης στην οικονομίας με εργαλείο τη Δημοσιονομική, κυρίως, πολιτική και τη Νομισματική να στηρίζει την πρώτη. Οι μονεταριστές προτείνουν σαν κύριο σκοπό της οικονομικής πολιτικής της βελτίωση του παραγωγικού κλίματος μέσω της Νομισματικής Πολιτικής κρατώντας σε χαμηλό επίπεδο τον πληθωρισμό. Κύριος φορέας άσκησης Νομισματικής πολιτικής είναι η Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα συντονίζει και ελέγχει τις εγχώριες τράπεζες. Επίσης είναι η μοναδική τράπεζα που δημιουργεί νέο χρήμα. Αποτελεί την καρδιά του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μιας χώρας.Οι κυριότερες εργασίες της είναι εκτός της εκδοτικής λειτουργίας, η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζίτης των υπολοίπων τραπεζών και του Δημοσίου, διαχειριστής του Δημόσιου Δανεισμού και εκτελεστικό όργανο της Νομισματικής, Πιστωτικής και Συναλλαγματικής Πολιτικής του Κράτους. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) ήταν η πρώτη μεγάλη προσπάθεια, μετά τη συμφωνία του Bretton Woods, να συνενώσει τα κράτη της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης κάτω από ένα κοινό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η δημιουργία του ευρώ κρίθηκε αναγκαία για να συμπληρώσει την ενιαία αγορά και την κοινή νομισματική πολιτική. Το ΕΝΣ θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1979 καθιέρωσε το ECU και το Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ). Το ΕΝΣ έπαψε να υφίσταται το 1999 και μετασχηματίστηκε σε Ευρωπαϊκή Νομισματική ´Ενωση και το ECU σε ευρώ. Μέσω της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής και του στόχου της σταθερότητας των τιμών, το ευρώ εκτιμάται ότι θα πετύχει σαν ενιαίο νόμισμα. Θα εξασφαλίσει νομισματική σταθερότητα, εξάλειψη συναλλαγματικού κινδύνου, χαμηλό κόστος χρηματοδότησης της οικονομίας και εύκολη πρόσβαση στην πανευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αγορά. Ο σχεδιασμός και η άσκηση νομισματικής πολιτικής, για τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ εκχωρήθηκαν στο Ευρωσύστημα. Με τον όρο Ευρωσύστημα εννοούμε τους φορείς του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών δηλαδή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίζει τα μέτρα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής, όπως μεταβολές βασικών επιτοκίων, και τα εφαρμόζει η Εκτελεστική επιτροπή, με πρωταρχικό στόχο τη σταθερότητα των τιμών. Τα μέσα που διαθέτει η Εθνική Κεντρική Τράπεζα να ενεργήσει για λογαριασμό του Ευρωσυστήματος για να ασκήσει νομισματική πολιτική στη χώρα της είναι: πράξεις ανοικτής αγοράς, πάγιες διευκολύνσεις, ελάχιστα αποθεματικά, αρχικά περιθώρια, όρια που αφορούν τους εκδότες/οφειλέτες, πρόσθετες εγγυήσεις και αποκλεισμός. Σημαντική εργασία, επίσης, που επιτελεί η Εθνική Κεντρική Τράπεζα είναι η ευθύνη για την εποπτεία των τραπεζών και η οικονομική σταθερότητα στην αγορά της. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως κεντρική τράπεζα, καλείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ευρωσυστήματος. Για να ανταποκριθεί στα νέα της καθήκοντα, και μετά την αλλαγή του καταστατικού της που της δίνει πλήρη ανεξαρτησία από την κυβέρνηση, παύει να χρηματοδοτεί το δημόσιο, εξακολουθεί να εκδίδει  χαρτονόμισμα και κέρματα εκ μέρους του ευρωσυστήματος για την Ελλάδα, διαχειρίζεται το υπόλοιπο των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας που δεν έχουν εκχωρηθεί στην ΕΚΤ, έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Συστημάτων Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο, TARGET, και κυρίως ασκεί την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι ΔΕΝ ασκεί πλέον νομισματική πολιτική σε εθνικό επίπεδο αλλά συμμετέχει στη χάραξη της, μέσω της συμμετοχής του Διοικητή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, και κυρίως καλείται να την εφαρμόσει. Για να μπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδος να αντεπεξέλθει στα καινούρια καθήκοντά της προσπαθεί να αναδιοργανώσει τη λειτουργία του Κεντρικού Καταστήματός της, αλλά και των υποκαταστημάτων της. Οι ανθρώπινοι πόροι και ο υλικοτεχνικός σχεδιασμός θα της επιτρέψουν να διατηρήσει τον αναβαθμισμένο της ρόλο και στο μέλλον και να είναι ο αδιαμφισβήτητος θεματοφύλακας της εύρυθμης και διαφανούς λειτουργίας του  ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf716.79 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.