Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/22751
Title: Βελτίωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δωμάτων σχολικών κτιρίων με την φύτευσή τους και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους [Cd-rom] : εφαρμογή φύτευση δωμάτων σχολικών κτηρίων στις Αχαρνές : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
Issue Date: 27-Aug-2008
27-Aug-2008
Abstract: Στις σημερινές πυκνοκατοικημένες μεγαλουπόλεις το αστικό πράσινοαποτελεί ζωτικό στοιχείο για την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων και συνθηκώνδιαβίωσης των κατοίκων τους. Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται αναφοράστις ποικίλες χρήσεις του και τα πολλά οφέλη για το περιβάλλον των πόλεων.H εργασία αφορά στα φυτεμένα δώματα, που εμφανίζονται ωςκατασκευαστικές πρακτικές σε πολλές χώρες εδώ και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδεςχρόνια ( π.χ. οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας 650 π.Χ.), αλλά εφαρμόστηκαν σεπεριορισμένη έκταση . Στην ιστορική αναδρομή αναφέρονται πολλά αξιοσημείωταπαραδείγματα, από τότε μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό χώρο.Τον 20ο αιώνα σημαντικοί σύγχρονοι αρχιτέκτονες (π.χ.Corbusier , FrankLloyd Wright , Roberto Burle Marx και Friedensreich Hundertwasser) επαναφέρουντην ιδέα εφαρμογής των ταρατσόκηπων , ως μέρος λύσης των περιβαλλοντικώνπροβλημάτων των μεγαλουπόλεων και όχι μόνο. Κάνουν εκτενή χρήση τωνταρατσόκηπων, συνδυάζοντας έτσι την ανάγκη ανάπτυξης και κερδοφορίας με τιςοικολογικές αξίες και την αισθητική ,αυξάνοντας παράλληλα σε σημαντικό βαθμό τοεπίπεδο αποδοχής τους . «Η ταράτσα γίνεται το αγαπημένο μέρος του σπιτιού καιεπιπρόσθετα για την πόλη αυτό σημαίνει ότι ο δομημένος χώρος που είχε χαθείανακτήθηκε» (Le Corbusier).Η μελέτη παρουσιάζει τις πολιτικές ανάπτυξης των εφαρμογώνταρατσόκηπων στην Ευρώπη και Αμερική, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τηνανάπτυξή τους ,με επίκεντρο τη Γερμανία, όπου οι πολιτικές αυτές έχουν αποδώσειιδιαίτερα, ώστε η Γερμανία να έχει σήμερα περισσότερα από 80.000 στρ. φυτεμένωνδωμάτων. Ακόμη υπογραμμίζει την σημασία προβολής τους από τα Μ.Μ.Ε. .Κάνει εκτενή περιγραφή της δομής και των συστημάτων ανάπτυξης τωνταρατσόκηπων. Τονίζει και αναδεικνύει τον εκπληκτικό αριθμό ωφελειών πουπροσφέρει η εφαρμογή τους τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.Ειδικότερα αναλύει τα οφέλη για το περιβάλλον, την οικολογία καιβιοποικιλότητα, την υγεία, την τέρψη και αναψυχή, το κτίριο, την οικονομία, τηνψυχαγωγία, την αισθητική και την εκπαίδευση.Παρουσιάζει μελέτες περίπτωσης και αναφέρει πλήθος από πληροφορίεςσχετικά με την ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων εκτατικού και εντατικού τύπου για διάφορες χρήσεις (Ξενοδοχεία, Δημόσια κτίρια, Εμπορικά κέντρα κ.λ.π.) από τηνΕυρώπη, την Βόρεια Αμερική, την Ασία , τις Μεσογειακές χώρες και την Ελλάδα .Επικεντρώνεται στην εφαρμογή εκπαιδευτικών ,προσβάσιμων και μηπροσβάσιμων ταρατσόκηπων, εκτατικού και εντατικού τύπου, σε σχολικόσυγκρότημα του Δήμου Αχαρνών. Εκθέτει σφαιρικά τα κοινωνικά, τα οικονομικά, ταπολεοδομικά, και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τις υποδομές της περιοχήςεφαρμογής. Αναφέρεται στον μελλοντικό σχεδιασμό , τις περιβαλλοντικέςεπιπτώσεις ,τα προβλήματα που δημιουργούνται και τις δυνατότητες θετικήςπαρέμβασης για την επίλυσή τους.Επιδιώκει την συμμετοχή και διερευνά τις απόψεις και επιθυμίες τηςεκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με το πράσινο, τους ταρατσόκηπους και τηνδιαμόρφωση τους , με ερωτηματολόγιο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απόψεις αυτέςστην εφαρμογή ταρατσόκηπων στο δώμα του σχολικού συγκροτήματος.Με βάση τα παραπάνω αναπτύσσει συγκεκριμένες σχεδιαστικές προτάσσειςγια την διαμόρφωση ταρατσόκηπων στις στέγες των κλιμακοστασίων και στο δώματου σχολείου και παρέχει όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες σχετικά με ταφυτοτεχνικά υλικά και τις εργασίες κατασκευής και συντήρησής τους.Καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τα οφέλη από την ανάπτυξητων ταρατσόκηπων στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα και προτείνει, ως εφικτήαπό κάθε άποψη, την εφαρμογή τους, τόσο σε όλα τα σχολεία του Δήμου Αχαρνών,όσο και στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας. Λόγω μεγάλου όγκου, διαθέσιμη μέσω διαδικασίας δανεισμού Διπλωματικών Εργασιών
Appears in Collections:ΠΣΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.