Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/22062
Title: Διερεύνηση επιπτώσεων από τη λειτουργία στρατιωτικών εγκαταστάσεων μικτών χρήσεων [Cd-rom] : η περίπτωση Πάχης Μεγάρων : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Issue Date: 29-Jul-2008
Abstract: Η εργασία αφορά στην διερεύνηση των επιπτώσεων οι οποίες οι οποίες επιβαρύνουν τον οικιστικό και τον ευρύτερο περιβαλλοντικό αυτού χώρο και οι οποίες είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού και λειτουργίας Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων Μικτών Χρήσεων (Main Operation Bases (MOB)), σκοπό δε την διερεύνηση των επιλογών κατασκευής και λειτουργίας τέτοιου είδους εγκαταστάσεων , με γνώμονα την κατά το δυνατόν καλύτερη ένταξή του στο υπό χωροθέτησιν οικοσύστημα. ΟΙ Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποτελούν ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, όμως είτε σαν αρχική κατασκευή είτε σαν λειτουργία συνήθως αντιμετωπίζονται με πνεύμα καχυποψίας από τον τοπικό κυρίως αλλά και τον ευρύτερο πληθυσμό, για διαφόρους λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς περιβαλλοντικούς κλπ). Σε Ευρωπαϊκό λοιπόν επίπεδο, εκδήλωση πρόθεσης για αρχική εγκατάσταση ή η ανακοίνωση απόφασης για επέκταση υπάρχουσας, συνήθως αποτελεί, αντικείμενο σφοδρών αντιπαραθέσεων, σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο, για λόγους, ενδεχομένως βάσιμους, με αποτελέσματα όμως συνήθως προδεδικασμένα. Όπως προκύπτει από την κείμενη Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία Νομολογία και σε εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι ΜΟΒ, επιδρούν στο τοπικό οικοσύστημα και τους εγγύς οικιστικούς ιστούς (δέντρο αξιών ) . Σε μεσο-μακροπρόθεσμο όμως διάστημα, μέσω αμέσων, εμμέσων, προκαλουμένων και καταλυτικών επιπτώσεων ( direct, indirect, induced, catalytic impacts) ανακουφίζουν τους παράγοντες του δέντρου αξιών . Επί πλέον οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων, σε πλαίσια εθνικά ή πολυεθνικά, οδηγούν στη αναγκαιότητα ενημέρωσης, πολιτών και φορέων (δένδρου δικαιούχων) , οι οποίοι εφ´όσον αποτελούν τους αποδέκτες μιας τέτοιας εγκατάστασης, θα πρέπει να επιδιώξουν να αρυσθούν, τα οφέλη τα οποία αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις - δραστηριότητες παρέχουν. Λόγοι Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, διατήρησης διεθνών ισορροπιών, συμμετοχής σε πολυεθνικά σχήματα των οποίων η Χώρα αποτελεί Κράτος Μέλος, δυνατόν να οδηγήσουν στην απόφαση είτε αρχικής εγκατάστασης ΜΟΒ είτε επέκταση υφιστάμενης. Με δεδομένο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούν ένα δυναμικά εξελισσόμενο κομμάτι της κοινωνίας, από τον κορβανά της οποίας, σε ανθρώπινοι δυναμικό και οικονομικούς πόρους, υφίστανται και αναπτύσσονται, υπάρχει επιτακτική ανάγκη, συνύπαρξης πολιτών και στρατού, με συνεκμετάλλευση παροχών και δυνατοτήτων Στην ουσία ένα τελικό προϊόν σχεδιασμού, δεν μπορεί να είναι μόνον ένα αριθμητικό άθροισμα επί μέρους λύσεων. Θα πρέπει να είναι εντεταγμένα μέσα στα πλαίσια του συγκερασμού των αυτόνομων λογικών της κάθε μιας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες , να είναι αν όχι η βελτίστη τουλάχιστον η εφικτή συνισταμένη των κατηγοριών αυτών. Γνώμονας για την κατασκευή και λειτουργία κάθε έργου είναι η επίλυση προβλημάτων απαιτήσεων , με αναβάθμιση υπηρεσιών, και με γνώμονα την περιβαλλοντικό σεβασμό. Σε ότι αφόρα την κατασκευή εξειδικευμένων έργων, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για ταυτόχρονη ικανοποίηση αφ ενός μεν λειτουργικών επιχειρησιακών απαιτήσεων αφ´ ετέρου δε κοινωνικών , οικονομικών, περιβαλλοντικών και ψυχολογικών απαιτήσεων κάτι τι οποίο αποτελεί «ιερή» υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ χρήσης, κοινωνίας και περιβάλλοντος. Στο Μπαλί φάνηκε καθαρά ότι η υπόθεση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και των από αυτή επιπτώσεων, θα εξακολουθήσει να φορά σε μια μακρά και επίπονη διαδικασία με βήματα εμπρός αλλά και πισωγυρίσματα και υπαναχωρήσεις, αφ´ενός μεν από αυτούς που ρυπαίνουν αφ´ετέρου δε από κάποιους άλλους οι οποίοι επιδεικνύουν συμπεριφορές κατώτερες των περιστάσεων.
Appears in Collections:ΠΣΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File SizeFormat 
PASXALIS%20GRIGORIOS.rar2.72 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.