Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21430
Title: Ανάπτυξη συστήματος βελτιστοποίησης φόρτωσης αντικειμένων σε μεταφορικά μέσα
Authors: ΔΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Issue Date: 31-Jul-2008
Abstract: ΠερίληψηΌπως γνωρίζουμε, από την καθημερινή μας ζωή, η χρήση συστημάτων λογισμικού βοηθάει και τις περισσότερες φορές συντελεί στην επίτευξη των στόχων (οικονομικών ή/και αναπτυξιακών) μιας επιχείρησης. Η κατασκευή και ανάπτυξη ενός συστήματος λογισμικού από την αρχή είναι μία διαδικασία εξαιρετικά πολύπλοκη χρονοβόρα και δαπανηρή. Πολλές εταιρίες είτε δε μπορούν είτε δε είναι διατεθειμένες να επωμισθούν αυτό το υψηλό κόστος ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγκάζονται να προμηθευτούν έτοιμα συστήματα λογισμικού. Είναι όμως όλα τα συστήματα που κυκλοφορούν κατάλληλα να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σε κάθε επιχείρηση; Μήπως χρειάζονται προσαρμογή ή βελτιστοποίηση έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που εμφανίζονται για το ίδιο πρόβλημα σε κάθε διαφορετική επιχείρηση;Ερωτήματα και προβληματισμούς σαν τους παραπάνω θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με την παρούσα διπλωματική.Με την παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει μελέτη του ΝΡ-Hard προβλήματος του Bin Packing σε τρεις διαστάσεις. Δηλαδή της «βέλτιστης» τοποθέτησης αντικειμένων σε δοχεία με βάση το μήκος, το πλάτος και το ύψος τους. Η εργασία ξεκινάει με μία μικρή εισαγωγή στη «θεωρία της πολυπλοκότητας και με μια προσπάθεια να δώσουμε τον ορισμό κάποιων πολύ βασικών εννοιών. Στη συνέχεια γίνεται μία εισαγωγή στο πρόβλημα του Bin Packing σε τρεις διαστάσεις και περιγράφονται οι κυριότερες κατηγορίες αλγορίθμων που το επιλύουν. Επίσης, γίνεται μια αναλυτική περιγραφή και μελέτη κάποιων «σημαντικών» αλγορίθμων που επιλύουν το Bin Packing στις τρεις διαστάσεις. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει ανάλυση της απόδοσης των αλγορίθμων αυτών στη χειρότερη (worst-case) αλλά και στη μέση περίπτωσή (average-case) τους. Με μεγαλύτερη λεπτομέρεια περιγράφονται δύο πολύ πρόσφατοι αλγόριθμοι επίλυσης του προβλήματος και παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της πειραματικής τους αποτίμησης και της απόδοσής τους.Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης και αποτίμησης των σημαντικότερων αλγορίθμων που υπάρχουν για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής, που θα αντιμετωπίζει με τον αποδοτικότερο τρόπο το πρόβλημα της μεταφοράς αντικειμένων (αγαθών τοποθετημένων σε τρισδιάστατα κιβώτια) σε διάφορους προορισμούς (αποθήκες, υποκαταστήματα), με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (φορτηγών, κλωβών μεταφοράς αγαθών).Θα διερευνηθεί η δυνατότητα σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός αλγόριθμου που να βελτιστοποιεί τη φόρτωση αντικειμένων σε φορτηγά/κλωβούς μεταφοράς αγαθών (containers). H προσπάθεια αυτή θα βασιστεί στην αξιολόγηση και την αποτίμηση των πιο αντιπροσωπευτικών συστημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Επίσης, θα βασιστεί στη σε βάθος μελέτη, αποτίμηση και κατά περίπτωση τροποποίηση διαφόρων αλγορίθμων, που θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των δυσκολιών που εμπεριέχει το όλο πρόβλημα.Τέλος, η διπλωματική, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης και της συγκριτικής αξιολόγησης των φάσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα προσπαθήσει να καταλήξει σε διάφορα χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την μεθοδολογία αξιολόγησης, επιλογής και τροποποίησης έτοιμων συστημάτων, με στόχο την επίτευξη της λύσης του συγκεκριμένου προβλήματος για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτά τα συμπεράσματα ελπίζουμε ότι θα αποτελέσουν χρήσιμη πληροφορία για κάθε διαφορετική επιχείρηση που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα με το δικό της ξεχωριστό τρόπο, τόσο ως προς τη φύση των προς μεταφορά αντικειμένων όσο και ως προς τους διαθέσιμους πόρους της.Λέξεις κλειδιά: βελτιστοποίηση, bin packing, knapsack, κλωβός μεταφοράς αγαθών, φόρτωση, εφοδιαστική.Περιεχόμενο: Περιγράφει τη μορφή του περιεχομένου. Χρησιμοποιήστε λέξεις όπως κείμενο, video, πρόγραμμα σε γλώσσα C, πρωτότυπο εφαρμογής κλπSummaryAs we know, from our daily life, the use of systems of software helps and most times it contributes in the achievement of objectives (economic and/or developmental) a enterprise. The manufacture and growth of system of software from the beginning are a process exceptionally complicated time-consuming and costly. A lot of companies or can or are allocated shoulder this high cost of growth. For this reason most enterprises are forced to supply themselves ready systems of software. He is however all the systems that circulate suitably they face a concrete problem in each enterprise? They need adaptation or optimisation so as to they cover the needs that are presented for the same problem in each different enterprise?Questions and reflections as more we will try to answer with present diplomatic.With the present diplomatic work will become study of Nr-Hard of problem of Bin Packing in three dimensions. That is to say the "most optimal" placement of objects in containers with base the length, the width and their height. The work begins with a small import in the "theory of complexity and with a effort to give the definition of certain very basic significances. Then becomes a import in the problem of Bin Packing in three dimensions and are described the mainer categories of algorithms that him solve. Also, become a analytic description and study of somebodies of "important" algorithms that solves the Bin Packing in three dimensions. This study includes analysis of attribution of this algorithms in the villain (worst-Thassos) but also in the medium case (average-Thassos) their. With bigger detail are described two very recent algorithms of resolution of problem and are presented analytic the results of their experimental assessment and their output.Also, becomes a effort of presentation and assessment of more important algorithms that exists for the choice of suitable technique, that will face with the more efficient way the problem of transport of objects (virtuous placed in trjsdja'stata boxes) in various destinations (deposits, subsidiary companies), with the biggest possible exploitation of available resources of (lorries, cages of transport of goods).Will be investigated the possibility of designing, growth and application of algorithm that would optimise the loading of objects in lorries/cages of transport of goods (containers). This H effort will be based on the evaluation and the assessment of most representative systems, which is used today for the confrontation of particular problem. Also, will be based on the in-depth study, assessment and individually modification of various algorithms, that will lead to the better comprehension of difficulties that includes the all problem.Finally, diplomatic, with base the results of study and comparative evaluation of phases that was reported more, will try it leads to various useful conclusions as for the methodology of evaluation, choice and modification of ready systems, amining at the achievement of solution of particular problem for each concrete case. These conclusions we hope that they will constitute useful information for each different enterprise that faces the particular problem with her own separate way, so much as for the nature to transport of objects what as for her available resources.Words keys: optimisation, bin packing, knapsack, cage of transport of goods, loading, efodjastjki'.Content: It describes the form of content. Use words as text, video, program in language C, prototype of application etc
Appears in Collections:ΠΛΣ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
%CE%94%CE%9F%CE%93%CE%9A%CE%91%CE%A3%20%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf3.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.