Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/21418
Title: Ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε συστήματα e-learning
Authors: ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ –ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣτην εργασία που ακολουθεί εξετάζονται τα θέματα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Τα συστήματα αυτά, είναι πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν νέους τρόπους εκπαίδευσης, οι οποίοι συμπληρώνουν ή και αντικαθιστούν ακόμα το παραδοσιακό μοντέλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου ο εκπαιδευτής είναι το κέντρο της και ο εκπαιδευόμενος συνήθως παθητικός αποδέκτης, με υποχρεωτική την ταυτόχρονη φυσική παρουσία και των δύο. Η ταχύτατη ανάπτυξη των συστημάτων αυτών είναι αποτέλεσμα των μεγάλων εξελίξεων και αλλαγών τόσο στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου ο σύγχρονος άνθρωπος απαιτεί πλέον μια ταχύτερη εκπαιδευτική διαδικασία, περισσότερο ελαστική, χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς και με πολυμορφικό εκπαιδευτικό υλικό. Τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό χρηστών και χρησιμοποιούν, μεταξύ των άλλων, τις υπηρεσίες που παρέχει ο Παγκόσμιος Ιστός και το Διαδίκτυο. Η διαχείριση των κινδύνων που διατρέχει ένα τέτοιο σύστημα είναι από τους σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την βιωσιμότητά του. Στο 1ο μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται αναλυτικά οι απειλές και οι κίνδυνοι που πλήττουν ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Η ιδιαιτερότητα αυτών των συστημάτων είναι, ότι εκτός των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ως πληροφοριακά συστήματα, μερικοί από τους οποίους είναι η αναρμόδια και κακή χρήση, οι φυσικές απειλές, οι επιθέσεις από διάφορους εισβολείς που επιθυμούν να αλιεύσουν ή να καταστρέψουν δεδομένα και προβλήματα που προκύπτουν από την έκθεση του συστήματος στο WEB, βάλλονται από κινδύνους που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, την εμπιστοσύνη των χρηστών προς το σύστημα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και την εγκυρότητα της διαδικασίας αξιολόγησης και πιστοποίησης των χρηστών τους.Στο 2ο μέρος, παρουσιάζονται προβληματισμοί σχετικά με το θέμα της ιδιωτικότητας. Η έννοια ιδιωτικότητα συναντάται με πολλούς παρεμφερείς όρους, όπως εμπιστευτικότητα, μυστικότητα, προστασία ιδιωτικών δεδομένων, προστασία του απορρήτου και άλλους. Η εργασία αναφέρεται στην ιδιωτικότητα ως την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των δραστηριοτήτων του χρήστη ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης από αναρμόδια επεξεργασία, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την προσωπικότητα, την οικονομική του κατάσταση, την πνευματική του ικανότητα και την κινητικότητά του ως σπουδαστή. Οι τεχνολογίες ενδυνάμωσης της ιδιωτικότητας (PET), οι οποίες εξελίσσονται συνεχώς, αποτελούν μια πρώτη απάντηση στους παραπάνω προβληματισμούς. Η ανωνυμία των χρηστών, όπου αυτή είναι εφικτή, η χρήση ψευδωνύμων, αλλά περισσότερο απ' όλα, η ύπαρξη πολιτικής ιδιωτικότητας του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή του οργανισμού που παρέχει το πρόγραμμα εκπαίδευσης, είναι τρόποι αντιμετώπισης της παραβίασης της ιδιωτικότητας στα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Στο 3ο μέρος, παρουσιάζεται η εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για την υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασιζόμενων στην ηλεκτρονική μάθηση. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στις τεχνικές του δυνατότητες και στον ρόλο των χρηστών του. Η κύρια αναφορά εστιάζει στους κανόνες ασφάλειας και ιδιωτικότητας που διέπουν το Moodle, όπως έχουν σχεδιαστεί από τον δημιουργό του και έχουν βελτιωθεί από τους χρήστες, οι οποίοι ελεύθερα επεμβαίνουν στον πηγαίο κώδικά του και συνεισφέρουν στην αναβάθμισή του. Επίσης επιχειρείται μια σύγκριση, ως προς την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, του Moodle, με άλλες παρόμοιες πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, όπως Claroline, Manhattan, E-class κλπ.Στο 4ο μέρος, εξετάζεται η χρήση του Moodle, σε προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Σημειώνονται οι αδυναμίες και οι παραλείψεις τους, η σημαντικότερη από τις οποίες, κατά την άποψη της γράφουσας, είναι η παντελής έλλειψη πολιτικής ιδιωτικότητας. Στα παραρτήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται ένα γλωσσάριο όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος, ένα παράδειγμα προς μίμηση πολιτικής ιδιωτικότητας της εταιρείας INTEL και σχόλια για την τεχνολογία P3P, η οποία παρέχει σημαντικά εργαλεία για την εξέλιξη των PET. Επίσης γίνεται μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό έργο PRIME και στην συμβατότητα του Moodle με το πρότυπο μαθησιακής τεχνολογίας, Scorm. Ο τομέας της ηλεκτρονικής μάθησης εξελίσσεται συνεχώς. Απολύτως ασφαλή συστήματα elearning ενδεχομένως να μην υπάρξουν ποτέ, κυρίως λόγω της ακατάλυτης εφευρετικότητας του ανθρώπου. Η ελλιπής νομοθεσία και η έλλειψη ενημέρωσης των χρηστών των συστημάτων περί ιδιωτικότητας, αλλά και η γενικότερη έλλειψη αγωγής του σύγχρονου πολίτη σε θέματα σεβασμού της προσωπικότητας, των προσωπικών δεδομένων και της πνευματικής εργασίας τρίτων, πρέπει να αναγκάσουν τους σχεδιαστές και τους παρόχους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ηλεκτρονικής μάθησης να λαμβάνουν τέτοια μέτρα προστασίας που θα εξασφαλίζουν το κύριο ζητούμενο: εκπαίδευση ανάλογη με τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας προόδου.Λέξεις-κλειδιά: e-learning, ασφάλεια, ιδιωτικότητα, εμπιστοσύνη, moodle.Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο είναι σε μορφή κειμένου, συνοδευόμενο από εικόνες.
Appears in Collections:ΠΛΣ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.