Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/19130
Title: H ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕ ΝΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Authors: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Issue Date: 18-Jan-2009
Abstract: Ο θεσμός του σχολείου ως κοινωνικό δημιούργημα είναι επιφορτισμένο μετην οργανωμένη παροχή του αγαθού της παιδείας που παρέχεται από ειδικούςφορείς εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, και ως τέτοιοι εννοούνται και τα σχολείαΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν σαφώς ιδιαίτερη δομή και είναι ξεχωριστοίσε σχέση με τους υπόλοιπους κερδοσκοπικούς ή κοινωφελείς οργανισμούς. Ηιδιομορφία τους όμως δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση ναλειτουργούν αποτελεσματικά, να διαχειρίζονται ορθολογικά υλικούς και άυλουςπόρους, αλλά και συνεχώς να βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενωνυπηρεσιών. Μάλιστα η απαίτηση των κοινωνιών για νέα γνώση, έδωσε έμφασηστην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία και προσδιορίζει τηναποτελεσματικότητα του σκοπού ύπαρξης κάθε οργανισμού μάθησης.Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η αποτελεσματική λειτουργία τουΝηπιαγωγείου, βασίζεται στο έργο του/της Διευθυντή/ντριας που είναι ο μοχλόςγια την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Ο σημερινός Διευθυντής/ντρια μιαςσχολικής μονάδας δε θεωρείται πια μόνο ο διεκπεραιωτής διοικητικών καιυπηρεσιακών υποθέσεων που διαθέτει τα ακαδημαϊκά προσόντα, αλλά είναιένα άτομο που έχει να παίξει , και παίζει, πολλούς και ποικίλους ρόλους στησημερινή κοινωνία, στην κοινωνία της πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης.Ευθύνεται για την λειτουργία της Σχολικής του Μονάδας με έναν πολλαπλόρόλο, του να οργανώνει, να διοικεί, να συντονίζει μια συγκεκριμένη ομάδαανθρώπων, να αναβαθμίζει το έργο της Σχολικής Μονάδας του.Επιπλέον είναι ο εμψυχωτής των παιδιών, των γονέων και ο συνδετικόςκρίκος και κομβικό σημείο αναφοράς σε ότι σχετίζεται με την επικοινωνία και τηδιασταύρωση πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους φορείς εντός και εκτόςσχολικής μονάδας.Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί ο εντοπισμός, η διερεύνησηκαι η συστηματική καταγραφή των υποκειμενικών αντιλήψεων τωνΔιευθυντών/ντριών των Νηπιαγωγείων για την εφαρμογή των λειτουργιών τηςδιοίκησης αλλά και τα προσόντα που πρέπει να έχει ο/η σημερινός/ήΔιευθυντής/ντρια, τις καινοτομίες που εισάγει και τις συνεργασίες πουεπιδιώκει ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα η σχολική μονάδατου/της.Το δείγμα της έρευνας προήλθε από Διευθυντές/ντριες Νηπιαγωγείων τουΝομού της Λάρισας οι οποίοι και αναφέρθηκαν σε θέματα διοίκησης τουΝηπιαγωγείου τους.Η έρευνα διενεργήθηκε με την μορφή των γραπτών ανώνυμωνερωτηματολογίων και από τις απαντήσεις παρουσιάζονται οι απόψεις τωνΔιευθυντών/ντριών των Νηπιαγωγείων που απεκάλυψαν τις σημερινέςσυνθήκες λειτουργίας των σχολείων αλλά και τις συνεργασίες της σχολικήςτους μονάδας, που βλέπουν θετικά ή αρνητικά, και σκιαγραφούν τιςαπαραίτητες δεξιότητες του αποτελεσματικού Διευθυντή/ντριας.Η ολοκλήρωση της εργασίας έγινε με τη διατύπωση συμπερασμάτων καιπροτάσεων ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος του Διευθυντή/ντριας που αποτελείτην κινητήριο δύναμη και είναι υπεύθυνος/η για τη χρηστή και την εύρυθμηλειτουργία της Σχολικής του Μονάδας.Η ολοκλήρωση βέβαια της εργασίας αυτής πέτυχε με την συνεχή βοήθεια, τηνυποστήριξη, την ενθάρρυνση και τις συνεχείς υποδείξεις του επιβλέπονταΣυμβούλου-Καθηγητή κ. Γεώργιο Ιορδανίδη τον οποίο και ευχαριστώθερμότατα. Επίσης ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα Σύμβουλο-Καθηγητήκ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του πουβοήθησαν στη τελική μορφή και ολοκλήρωση της Διπλωματικής μουεργασίας.Ευχαριστώ επίσης τα παιδιά μου Θάνο και Ιάσονα που με βοήθησαν, με την«συγκινητική» από πλευρά τους κατανόηση ,να ολοκληρώσω τηνΔιπλωματική μου εργασία.   
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANTONIADOU%20VASILIKI.pdf
  Restricted Access
5.26 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.