Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18979
Title: Κριτική παρουσίαση των αναλυτικών προγραμμάτων 1981-2002 και της εσωτερικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου για τη γλώσσα που προωθείται στα δημοτικά σχολεία της Κύπρου και τον τρόπο που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να τη διδάξουν
Authors: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Issue Date: 6-Nov-2008
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΟ σκοπός της έρευνας μας είναι η σύγκριση των ΑΠ που προτάθηκαν την περίοδο 1981-2002 και αν παρατηρείται μετακίνηση των θέσεων του ΑΠ λόγω του πλαισίου που διαμορφώνεται γύρω από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις της γλώσσας. Παράλληλα να διερευνηθεί, με βάση αυτές, πως διαμορφώνονται οι γλωσσικές επιλογές στο σχολείο.Διενεργήσαμε ανάλυση περιεχομένου που στηρίχθηκε στις αναφορές που υπήρχαν στο ερευνώμενο υλικό με βάση τις υποθέσεις μας για το θέμα. Οι αναφορές κωδικοποιήθηκαν με βάση την ταξινόμηση για να βρούμε την ύπαρξη ή όχι συνόρων ανάμεσα στη Νεοελληνική γλώσσα(ΝΕΓ) και την ποικιλία καθώς και την περιχάραξη για να βρούμε το βαθμό ελέγχου της γλωσσικής επιλογής ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και του παιδιού με διαλεκτική ποικιλία.Η έρευνα κατέδειξε ότι η εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας από το 1981 μέχρι το 2008 δεν έχει αλλάξει σχετικά με το γλωσσικό μάθημα και ειδικά η εσωτερική πολιτική δεν προσθέτει στα κλειστού τύπου ΑΠ τις νεότερες απόψεις για τη γλώσσα. Η ΝΕΓ θεωρείται ως η μοναδική και άρτια εκδοχή του λόγου, η οποία συνδέεται με τον εθνικό κορμό, παρακάμπτοντας και αγνοώντας τη διάλεκτο που είναι ο προφορικός λόγος των παιδιών. Η αγνόηση αυτή ενισχύεται με την παρουσίαση του προφορικού λόγου να εξαρτάται από το γραπτό και παρόλο που υπάρχει διαχωρισμός των δύο λόγων, δεν παρουσιάζονται με διαφορετική χρησιμότητα ούτε με διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση με την πάροδο του χρόνου όσον αφορά τις περιστάσεις επικοινωνίας, οι οποίες είναι γενικές και απροσδιόριστες ή περιστάσεις που αξιοποιεί το παιδί στη χρήση της διαλέκτου. Δεν του δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης της επικοινωνιακής ικανότητας του, οπότε τις γλωσσικές επιλογές τις έχει η επίσημη πλευρά με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η διαισθητική γνώση της γλώσσας που απόκτησε το παιδί στο οικείο περιβάλλον. Συνεπώς, δεν μπορεί να αντιληφθεί την αναγκαιότητα χρήσης της ΝΕΓ σε περιστάσεις που η ποικιλία δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, ενώ παράλληλα με την αγνόηση της ποικιλίας η επίσημη πλευρά δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι η κατάκτηση της γλώσσας δεν είναι θέμα πρόσθεσης ή πρόσκτησης (Υπ. Παιδείας, 2002), αλλά σχέσης. Η σχέση αυτή εμπεριέχει τη μεταφορά εννοιολογικών και γλωσσικών στοιχείων από τη ΝΕΓ στην ποικιλία και αντίστροφα οπότε στη σχέση αυτή μπορεί να οικοδομηθεί η νέα γνώση.ABSTRACTThe aim of our research is the comparison of the Cyprus national curricula that was proposed from 1981 - 2002 and if observed locomotion of places of Cyprus national curricula because of the frame shaped round the methodological approaches of language. Also to investigate, based on these, how the linguistic choices are shaped in the school.Our project is focused οn the curricula of 1981 and 1996 and the internal policy of the Ministry of Education and Culture which is applied through directives and conferences. Content analysis was applied by relative references in the research material, based at the hypotheses that were extracted from the reviewed literature. Coding schemes were designed for these qualitative references in order to find out whether there is a classification between Modern Greek language(MGL) and dialect, in classroom practices. Coding schemes were developed regarding the subject of framing, in order to find whether there is lack of restrictions in the choice of language of the authorities and the student who speaks a dialect. This research has shown that the educational practices of the Ministry of Education regarding literacy, have not changed since 1981 and its policy does not include current views and practices in recent editions of the curricula. MGL is considered as the only compete form of language and is linked to the construction of a national identity. Therefore, dialects and regional speech patterns, that happen to be children's form of oral expression are being ignored and bypassed. This is due to the notion of many practitioners that oral speech is supported and linked to written speech. Though there is a clear segregation between oral and written speech, in practice, their different usage in various communicative circumstances is not presented by practitioners. In time, there has been an increase regarding the communicative circumstances. The circumstances where the child is expected to use oral language and particularly his/her dialect, are vague and he/she is not given the opportunity to use his/her communicative skills. As a result, the child's internal view of language that he/she has formed at his/her home environment is alternated, thus he/she cannot realise the importance of MGL in circumstances that the dialect cannot be used. At the same time, when ignoring the dialect, the authorities show that they cannot realise that 'conquering' language is not a matter of addition but an association This relation-ship embbeds the transfer of meanings, ideas and at the same time linguistic elements from MGL to the dialect, thus based on this connection new knowledge can be structured.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CHATZICHARALAMPOUS%20GEORGIOS.pdf
  Restricted Access
833.12 kBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.