Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18364
Title: Διερεύνηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων με έμφαση στις εργασιακές αξίες και την επαγγελματική τους ικανοποίηση [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΕΔΡΑΚΑ
Issue Date: 14-Jan-2008
Abstract: Το ενδιαφέρον που σημειώθηκε διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων βοήθησε την εξέλιξή της σε επιστημονικό κλάδο με ιδιαίτερες ανάγκες σε στελέχη, υποδομές, εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτές και πλέον αναγνωρίζεται ως ένα αυτοτελές και πολύ ενδιαφέρον πεδίο επιστημονικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών. Σήμερα πληθαίνουν και στην Ελλάδα οι φορείς, αλλά και οι μεμονωμένοι εκπαιδευτές, που σχεδιάζουν, υλοποιούν, συντονίζουν και αξιολογούν ιδιαίτερα δημιουργικές δραστηριότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και οι οποίοι αρχίζουν να συγκροτούν μια αναδυόμενη άτυπη, έστω- επαγγελματική ομάδα. Ο σκοπός της ΔΕ είναι η σκιαγράφηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα, με έμφαση στις εργασιακές τους αξίες και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι -και τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώθηκαν αντίστοιχα- είναι τρεις: 1. να σκιαγραφηθεί η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα 2. να προσδιοριστεί το τι αναζητούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων από την εργασία τους στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (εργασιακές αξίες) 3. αν όντως βρίσκουν αυτά που αναζητούν (επαγγελματική ικανοποίηση) Το θέμα επιλέχτηκε να προσεγγιστεί μέσα από μια ποιοτική έρευνα, και τα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσα από πέντε αυτοπεριγραφικές συνεντεύξεις βάθους. Ως μέθοδος ανάλυσης του λόγου των ερωτηθέντων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου, ως η πλέον κατάλληλη για να αναλυθούν πληροφορίες γραπτών τεκμηρίων. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων περιελάμβανε την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων, την εις βάθος μελέτη του υλικού και την επεξεργασία του σύμφωνα με τις αρχές της ανάλυσης περιεχομένου: αρχικά, τη δημιουργία εννοιολογικών κατηγοριών και μονάδων ταξινόμησης, στη συνέχεια την καταγραφή του υλικού στις κατηγορίες αυτές και τέλος, την αιτιολογική εξήγηση των ευρημάτων. Στην έρευνα πήραν μέρος έμπειροι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, που έχουν επιλέξει την Εκπαίδευση Ενηλίκων είτε ως κύρια απασχόληση, είτε ως συμπληρωματική εργασία, και έχουν επιλεγεί από τους κατεξοχήν χώρους, που αποτελούν και τα βασικά πεδία όπου λειτουργεί ο θεσμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα: α) την ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση εργαζομένων (ένας εκπαιδευτής ενηλίκων σε τράπεζα), β) το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ένας διδάσκων ΣΕΠ στο ΕΑΠ στο ΜΠΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων), γ) την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (μία εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών και ένας εκπαιδευτής ενηλίκων στη ΣΕΚ) και δ) την τυπική εκπαίδευση (μία Σχολική Σύμβουλος α/θμιας εκπαίδευσης). Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν όσα έδειξε και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων στην Ελλάδα ακολουθούν την επαγγελματική πορεία που χαρακτηρίζει όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων διεθνώς: οι αρχικές τους σπουδές έχουν διαφορετικά τυπικά επίπεδα και θεωρητικά υπόβαθρα, συχνά όμως στερούνται τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, κενό που προσπαθούν -και καταφέρνουν- να καλύψουν στη διάρκεια της ενασχόλησης τους με το πεδίο, μέσα από - διαδικασίες αυτομόρφωσης ή μη τυπικής εκπαίδευσης (σεμινάρια, επιμορφώσεις κτλ), μέσα σε μια πορεία δια βίου μάθησης. Συνήθως, περνούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων έχοντας ως αφετηρία μια πρώτη (ή κύρια) απασχόληση, συχνά σε ένα πιο ώριμο στάδιο ζωής και εργασίας, συνδυάζοντας τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την Εκπαίδευση Ενηλίκων αλλά θεωρούν ως ευτυχή συγκυρία το πέρασμά τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η ποικιλία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εμπειριών που διαθέτουν δρα θετικά, κι όχι ανταγωνιστικά, στην πορεία τους στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και αναδεικνύει μια ανησυχία και μια δημιουργικότητα που διαθέτουν ως άτομα. Κρατούν ένα χαμηλό προφίλ και προβληματίζονται πολύ σχετικά με το ρόλο αλλά και τη στάση τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων, και δεν εφησυχάζουν, αντίθετα, βρίσκονται σε μια διαρκή διαδικασία αυτοαξιολόγησης και στοχασμού πάνω στις βεβαιότητες, τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές τους, χωρίς να φοβούνται να προχωρήσουν σε αναπλαισίωση του συστήματος των αξιών, των στάσεων και των απόψεών τους, μεταφέροντας αυτή τη στάση και στην προσωπική σφαίρα της ζωής τους. Θεωρούν σημαντικό το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά δεν το βλέπουν ως ένα κλειστό επάγγελμα, αντίθετα, προσπαθούν να αποφύγουν τυποποιήσεις και εγκλωβισμούς, που συνήθως παρατηρούνται στα επαγγέλματα με αυστηρά καθορισμένα εργασιακά περιγράμματα. Δείχνουν μια σαφή προτίμηση για τις συναισθηματικές και γνωστικές πλευρές του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτή/τριας ενηλίκων, με κυρίαρχες την ισότιμη αλληλεπίδραση με τον άλλον, οι εργασιακές τους αξίες δηλαδή δεν είναι υλικές. Εισπράττουν μεγάλη ικανοποίηση από την ενασχόλησή τους με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσα από μια σχέση προσωπικής-επαγγελματικής ικανοποίησης και επαγγελματικών επιλογών. Φαίνεται πως μέσα από τη δουλειά τους ως εκπαιδευτές βρίσκουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τον ιδεαλισμό τους και μια λίγο ρομαντική θα λέγαμε- προσωπική ιδεολογία αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πιο σημαντικό όμως εύρημα είναι ότι η επαγγελματική τους ανάπτυξη, οι αξίες και η ικανοποίηση που παίρνουν από τη δουλειά τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων σχετίζεται με μια βαθύτερη ποιότητα, ένα επαγγελματικό ήθος, που φαίνεται να έχουν αναπτύξει μέσα από την Εκπαίδευση Ενηλίκων: μια διαρκή αγωνία για υιοθέτηση καλύτερων θέσεων/ απόψεων/ πρακτικών/ στάσεων/ οπτικών και αφετηριών σκέψης, εργασίας, ιδεολογίας. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια ομάδα ευαίσθητων, ανήσυχων και δημιουργικών ατόμων, που δεν εφησύχασαν στη ζωή τους, αλλά επέλεξαν να βρίσκονται σε μια διαρκή πορεία προβληματισμού, αναζήτησης, μάθησης, αξιολόγησης και προσπάθειας, σε αυτό που περιγράφει η θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης σε μια δια βίου διαδικασία στοχασμού γύρω από τις βεβαιότητες και τις παραδοχές τους. Αυτή η στάση τους καθορίζει, τελικά, και την όλη επαγγελματική πορεία κι εξέλιξή τους.  
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEDRAKA%20AIKATERINI.pdf1.65 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.