Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18295
Title: Ο ρόλος του μέντορα στην νοσηλευτική εκπαίδευση
Authors: ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΙΔΗ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗH ισχύουσα εκπαίδευση των φοιτητών των τμημάτων Νοσηλευτικής των Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( Α.Τ.Ε.Ι.) γίνεται σε τρία επίπεδα. Το θεωρητικό επίπεδο, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τελικά την πρακτική εφαρμογή. Η πρακτική εφαρμογή-άσκηση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από το δεύτερο εξάμηνο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών. Στο τέλος των σπουδών τους οι φοιτητές ακολουθούν πλέον αποκλειστικά ένα πρόγραμμα πενθήμερης εβδομαδιαίας πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση των σπουδών του Η' εξάμηνου. Η πρακτική αυτή άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους χώρους όπως είναι νοσοκομεία, ιδρύματα και άλλες δομές στην περιφέρεια λειτουργίας εκάστου Α.Τ.Ε.Ι.Η ευθύνη ωστόσο της εκπαίδευσης των φοιτητών στους χώρους αυτούς δεν ανήκει στους νοσηλευτές – εργαζομένους των μονάδων αυτών, αλλά αντιθέτως, στα Α.Τ.Ε.Ι. τα οποία αναθέτουν καθ'έκαστο ακαδημαϊκό έτος την εκπαίδευση των φοιτητών σε καθηγητές του σχολείου, τακτικούς ή και σε επί σύμβαση εξωτερικούς συνεργάτες.Τα τελευταία έτη παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των εισακτέων – φοιτητών, με απόφαση του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων( Υ.Π.Ε.Π.Θ.), μέσω των εισαγωγικών εξετάσεων με αποτέλεσμα την αυτόματη αύξηση του αριθμού φοιτητών στα επόμενα εξάμηνα όσο κυλούσε και ο εκπαιδευτικός χρόνος. Ο αριθμός όμως των διδασκόντων παρέμενε στάσιμος στις καλύτερες των καταστάσεων ή ακόμη και μειούμενος στις χειρότερες, πολλές φορές απλά ως συνέπεια οικονομικών περικοπών από το υπουργείο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να αυξάνει σταθερά το πλήθος των φοιτητών ανά ομάδα πρακτικής εκπαίδευσης, με αντίκτυπο να δημιουργούνται συχνά προβλήματα πάσης φύσεως στους χώρους εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα μάλιστα, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, οι διδάσκοντες δεν αποτελούσαν παράλληλα οργανική δύναμη των επαγγελματικών αυτών χώρων. Επόμενο ήταν να δημιουργηθούν πολλές δυσκολίες που αντιμετωπιζόντουσαν συχνά απλώς σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ διδάσκοντος και μονάδας, αλλά όχι δια της επίσημης οδού, δηλαδή μεταξύ σχολής και μονάδας. Αποτέλεσμα των προαναφερόμενων γεγονότων είναι να μην επιτυγχάνεται πάντα το προσδοκώμενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα .Έτσι, παρόλο που στόχος της συγκεκριμένης εκπαίδευσης είναι να παρέχει σύγχρονες σπουδές με υψηλό επίπεδο παροχής θεωρητικών γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, στοχεύοντας έτσι στην άμεση ένταξη στην παραγωγική διαδικασία των πτυχιούχων, είναι πιθανόν να μην είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου αυτού. Όποτε επομένως διαπιστώνεται η μη επίτευξη του αρχικού στόχου, τότε επιτακτική ανάγκη είναι να γίνεται αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών με έμφαση ως προς την μέθοδο διδασκαλίας των συνδυαστικών μαθημάτων όπου πραγματοποιείται το δέσιμο της θεωρίας με αυτό των δεξιοτήτων, δηλαδή ιδιαίτερα κατά την πρακτική άσκηση υπό πραγματικές συνθήκες.Είναι γεγονός ότι η εξέλιξη αυτή των προβλημάτων που παρατηρείται στην Ελλάδα κατά την εφαρμογή της συνδυαστικής εκπαίδευσης στους χώρους εργασίας δεν είναι πρωτόγνωρη. Η Νοσηλευτική εκπαίδευση σε παρόμοιο επίπεδο αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες χώρες όμως καταληκτικά η λύση δόθηκε δια μέσου της εισαγωγής του θεσμού του Μέντορας.Ο σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων, μέσα από ανασκόπηση της διεθνούς και Ελληνικής βιβλιογραφίας - δημοσιευμάτων σχετικά με το θέμα, ώστε να επιτευχθεί η εξακρίβωση του προφίλ του Μέντορα στη νοσηλευτική εκπαίδευση. Η αποσαφήνιση δηλαδή και η επιστημονική τεκμηρίωση του τι γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να κατέχει ένας πτυχιούχος νοσηλευτής για να είναι σε θέση να εκτελέσει το ρόλο του Μέντορα αποτελεσματικά. Μέσα επίσης από ημιδομημένες συνεντεύξεις με πτυχιούχους Έλληνες νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για το θεσμό του Μέντορα, θα γίνει αναζήτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που κατέχουν σήμερα σε σχέση με το ρόλο του Μέντορα. Οι πληροφορίες αυτές θα αναδείξουν την διαφοροποίηση των Ελληνικών συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος ως προς την εφαρμογή του σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Κατά συνέπεια θα δείξουν πως τα εφαρμοζόμενα επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης Μεντόρων πρέπει να προσαρμοστούν στην Ελληνική πραγματικότητα για να είναι εξίσου αποτελεσματικά. Έτσι τα πέντε πεδία που θα εξετασθούν είναι :• Τι είναι ο Μέντορας• Μάθηση και εκπαίδευση• Εκπαίδευση στο κλινικό χώρο• Σχέση Μέντορα και φοιτητή• Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%91.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.