Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17923
Title: Σύγκριση του μειοδοτικού συστήματος ανάθεσης των δημοσίων έργων σε σχέση με το σύστημα του μαθηματικού τύπου : εφαρμογή στα έργα του Δήμου Κοζάνης
Authors: ΚΛΙΑΦΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Issue Date: 26-Aug-2008
Abstract: ΠερίληψηΠολύς λόγος έχει γίνει για την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την δημοπράτηση και κατασκευή των δημοσίων έργων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο η αλλαγή αυτή έχει επηρεάσει την παραγωγή των έργων αυτών. Μελετάται η περίπτωση του Δήμου Κοζάνης. Πρόκειται για ένα μεσαίο Δήμο με επαρκώς στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία. Αναλύονται τα έργα που έχουν δημοπρατηθεί από το 1998 έως τα πρόσφατα έργα του 2007 που έχουν περαιωθεί.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Δήμος Κοζάνης, η γεωπολιτική του θέση, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και η δυναμική του, το κλίμα της περιοχής. Κατόπιν εξετάζεται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η υφιστάμενη και προβλεπόμενη στελέχωση του προσωπικού της, οι συνθήκες εργασίας, τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, οι στόχοι και οι πόροι του φετινού τεχνικού προγράμματος. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζονται και οι εργολήπτες της περιοχής, ανά ειδικότητα, τάξη και κατηγορία.Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του Ν. 2576/98 «Μαθηματικού τύπου» και του Ν. 3263/04, «μειοδοτικού συστήματος» που τον αντικαθιστά. Επισημαίνονται οι διαφορές, καινοτομίες και τα μέτρα που λαμβάνονται για την τόνωση του ανταγωνισμού.Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των έργων του Δήμου Κοζάνης. Κατασκευάζονται δύο πίνακες για τα έργα αυτά, ο ένας αφορά στα έργα που έχουν δημοπρατηθεί με την εφαρμογή του Μαθηματικού Τύπου και ο άλλος με έργα που δημοπρατήθηκαν με την εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος. Αναλύονται στατιστικά μεγέθη που αφορούν τις προσφερόμενες εκπτώσεις, τους συμμετέχοντες, τις καθυστερήσεις, ανά σύστημα δημοπράτησης, ανά είδος έργου και χρηματοδότηση.Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσεται η παράλληλη αλλαγή που έγινε στα τιμολόγια των εργασιών των Δ.Ε. Σε ένα έργο που δημοπρατήθηκε με το Ν2576/98 επικαιροποιείται ο προϋπολογισμός του με τα νέα ενιαία τιμολόγια. Επίσης με χρήση των συντελεστών αναθεώρησης, αναθεωρείται ο προϋπολογισμός του στο τρίμηνο που έγιναν οι αλλαγές τόσο του Ν.3263/04, όσο και η εφαρμογή των ενιαίων τιμολογίων. Συγκρίνονται οι προϋπολογισμοί που προκύπτουν.Στο τελευταίο κεφάλαιο αποτυπώνονται τα συμπεράσματα.Η αλλαγή του συστήματος δημοπράτησης των δημοσίων έργων, συνέπεσε με την αλλαγή στην τιμολόγηση των εργασιών και δεν είναι ιδιαίτερα σαφές κατά πόσο ο νέος νόμος εξάλειψε τα φαινόμενα των υπερβολικών εκπτώσεων, τις κακοτεχνίες, τις καθυστερήσεις και όλες τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν την κατασκευή των δημοσίων έργων. Μετά τη στατιστική επεξεργασία, το μόνο βέβαιο που προκύπτει είναι ότι οι μεγάλες εκπτώσεις σχετίζονται με τις μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, διαπιστώνεται μείωση των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες και ραγδαία αύξηση των πολλαπλών δημοπρατήσεων. Η μέση έκπτωση με το μειοδοτικό σύστημα έπεσε, δεν παρατηρήθηκαν πουθενά υπερβολικές εκπτώσεις. Όσων αφορά τις καθυστερήσεις των έργων δεν παρατηρείται βελτίωση.Ο Ν.3263/04 φαίνεται επομένως να έχει πετύχει κάποιους από τους στόχους του. Απλοποίησε τις διαδικασίες ανάδειξης του αναδόχου, τις έκανε διαφανείς και ταχύτατες. Εξόντωσε τις παρασιτικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που ζούσαν από την κατάθεση βοηθητικών προσφορών. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή των ενιαίων τιμολογίων, τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν.Απέτυχε όμως να ωφελήσει το δημόσιο από τον ανταγωνισμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων, αφού όχι μόνο οι συμμετέχοντες σε δημοπρασίες ελαχιστοποιήθηκαν, αλλά και οι προσφερόμενες εκπτώσεις μειώθηκαν. Δεν προέβλεψε κανένα ποιοτικό κριτήριο επιλογής των εργοληπτών, παρά μόνο την οικονομική προσφορά.ABSTRACTMuch discussion has become for the change of the legislative frame that conditions the auctioning and manufacture of Public Construction. The aim of the present work is to examine how much this change has influenced its production through the case-study of the Municipality of Kozani. It is an intermediate Municipality with sufficiently staffed technical service. Public Construction that has been completed and has been auctioned from 1998 until the recent year of 2007 is analyzed in this paper.In the first chapter the Municipality of Kozani is introduced; the geopolitical position, the social characteristics, its dynamics and the climate of the region. Following the Department of Technical Services of the Municipality is examined: the existing and forecasted staff, the conditions of work, the economic elements of Municipality, the objectives and the resources of this year's Public Construction program. Finally, in the same chapter, there are presented the contractors of the current region, per speciality and category.In the second chapter there is a concise presentation of both law 2576/98 and law 3263/04 that replaced it. In addition, the differences, the innovations and the decisions that were taken for the improvement of competition are pointed out. In the third chapter the Public Construction within the area of the Municipality of Kozani is summarized. Two tables are created for these constructions; the one concerning the constructions that are auctioned with the application of a relative mathematic press, the latter dealing with the constructions that were auctioned with the application of a different auction system. Statistical sizes that concern the offers, the participation, the delays per system of auctioning, the categories of constructions and financing are analyzed.In the next chapter there is elaborated on the parallel change that took place in the tariffs of work of Public Construction. In a work that was auctioned with law 2576/98 the budget is actualised with the new single tariffs. Using the official Factors of Revision, this budget is revised during the year quarter of the changes. A difference in the budget results when single tariffs are applied, and is then compared to the above.The conclusions are formulated in the last capital.The change of the auctioning and manufacture of Public Construction.It therefore appears that Law 3263/04 has succeeded in attaining part of its objectives: the contractor selection procedures are simplified, accelerated and rendered more transparent. The Law also annihilated all parasitic construction Enterprises that lived on making auxiliary tenders. In combination with the implementation of the single tariffs their profit margins are minimized.On the other hand Law 3263/04 has failed to be of benefit for the State by means of competition among construction Enterprises, since both participants in auctions have been limited to minimum and the offered rebates have been reduced. Moreover, it has not provided for any qualitative criteria for the selection of contractors other than the financial tenders.
Appears in Collections:ΔΧΤ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KLIAFA%20KYRIAKI.pdf520.46 kBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.