Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17865
Title: Ανάλυση-κοστολόγηση δραστηριοτήτων υπηρεσιών αιμοδοσίας : (πεδίο μελέτης: αιμοδοσία γενικού νοσοκομείου Κορίνθου
Authors: ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ ανάγκη κοστολόγησης στις υπηρεσίες υγείας είναι επιτακτική όχι μόνο ένεκα της σπανιότητας των πόρων και της συνεχόμενης αύξησης των ελλειμμάτων, αλλά και γιατί η γνώση του κόστους βοηθά σε πολιτικό και διοικητικό επίπεδο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Το πρόβλημα που παρατηρείται στις μελέτες κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας είναι η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την έννοια του κόστους και για να επιλυθεί θα πρέπει να αναπτυχθεί, κατά το δυνατόν, ένα τυποποιημένο μοντέλο κοστολόγησης για την αποφυγή παραπλανητικών αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα της συγκριτικής τους ανάλυσης.Πόσο μάλλον στις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, που εκτός του ότι το αίμα θεωρείται «κοινωνικό αγαθό» που δεν χρεώνεται, η ζήτηση και το κόστος του αυξάνεται ραγδαία ένεκα της ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας και των συνεχώς επιπρόσθετων ελέγχων για την ασφάλεια και την ποιότητά του, βάση των Ευρωπαϊκών και Διεθνών οδηγιών. Ακόμα, η Ελληνική Αιμοδοσία οφείλει ν' ανταποκριθεί, στην σύγχρονη αναδιοργάνωσή της βάσει του Ν. 3402/17-10-05, που είναι δύσκολο να επιχειρηθεί χωρίς τη διαχειριστική εκτίμηση των δραστηριοτήτων των διαφόρων Υπηρεσιών και την ικανοποίηση των αυξημένων κοινωνικών απαιτήσεων ένεκα της ενδυνάμωσης της θέσης τόσο του Εθελοντή Αιμοδότη που προσφέρει το αίμα του, όσο και του ασθενή καταναλωτή.Στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης αναπτύσσεται, η θεωρητική ανάλυση και κοστολόγηση των Αιμοδοσιών, με τον καθορισμό και την εφαρμογή διαχειριστικών δεικτών, που στοχεύουν στην ορθολογικότερη διαχείριση του Συστήματος της Αιμοδοσίας. Προκειμένου να προχωρήσει η αναδιοργάνωση θα πρέπει αφ' ενός μεν να υπολογισθεί το συνολικό κόστος που έχει σχέση με την παραγωγή και την προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών Αιμοδοσίας και αφ' ετέρου να επαναπροσδιοριστούν οι στρατηγικοί στόχοι των διαφόρων Αιμοδοσιών, βάση των οποίων θα κατανεμηθούν οι διαθέσιμοι πόροι.Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα οι Αιμοδοσίες αποτελούν οργανικές μονάδες των οικείων νοσοκομείων και έχουν την ευθύνη να προμηθεύουν με αίμα , παράγωγα όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Στα μεν δημόσια νοσοκομεία η χρέωση των παραγώγων αίματος περιλαμβάνεται στο ενοποιημένο ημερήσιο κλειστό νοσήλιο, στα δε ιδιωτικά δεν έχει καθοριστεί το πλαίσιο συνεργασίας και η κοστολόγηση των υπηρεσιών δηλ. η χρέωση υλικών, διαδικασιών και εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για τη μετάγγιση, ουδέποτε επιχειρήθηκε μέχρι σήμερα από κρατικό φορέα και ως εκ τούτου η διάθεσή τους γίνεται δωρεάν (ενώ χρεώνεται από αυτούς στους ασθενείς), γεγονός που επαυξάνει τα ελλείμματα των δημόσιων νοσοκομείων. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η ανάπτυξη παραδείγματος ανάλυσης- κοστολόγησης στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, η οποία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 από το 2004, με την εφαρμογή της μεθόδου Activity Based Costing (ABC) που βασίζεται στον επιμερισμό του κόστους ανά δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας διάφορους οδηγούς “driver” και τη κατανομή του στα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες, σε συνδυασμό με η μέθοδο του Horizontal Accounting που εστιάζει στην ποιότητα. Η μελέτη αυτή, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην εκπόνησή της ένεκα έλλειψης συγκριτικών δεδομένων από άλλες  Αιμοδοσίες, φιλοδοξεί να συμβάλλει στο ελάχιστο στο σχεδιασμό της αναδιοργάνωσης των Αιμοδοσιών της Ελλάδας βάση της  ορθολογικής οικονομικής τους διαχείρισης.
Appears in Collections:ΔΥΥ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.