Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17461
Title: Στρατηγικό μάρκετινγκ Νομού Έβρου
Authors: Δούκας, Δημοσθένης
Keywords: Μάρκετινγκ
Issue Date: 4-Sep-2009
Abstract: Στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και σε συνθήκες οικονομικήςκρίσης, οι τουριστικοί προορισμοί και ιδιαίτερα της περιφέρειας είναι υποχρεωμένοιν απαντήσουν με επιτυχία στις προκλήσεις μέσα από τη χρήση επιστημονικώνμεθόδων, σχεδιασμών και δράσεων παράλληλα. Η ραγδαία εισβολή στον τουρισμότων νέων τεχνολογιών αναδεικνύει με δραματικότερο τρόπο την αναγκαιότηταεφαρμογής ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και πολυδιάστατων εργαλείωνδιαχείρισης των τουριστικών προορισμών σε συνάρτηση με την αναγκαιότηταενίσχυσης και διατήρησης της αειφορίας τους.Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ,που θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος συνδετικός κρίκος μεταξύ προσφοράς και ζήτησηςκαι θα κατακτά τους στόχους που έχουν τεθεί, αποτελεί κρίσιμο και κυρίαρχο ζήτημαγια τους τουριστικούς προορισμούς.Υπό το πρίσμα της θεώρησης αυτής συντάχθηκε η παρούσα εργασία στρατηγικούσχεδίου μάρκετινγκ για το Νομό Έβρου, μιας περιοχής η οποία έχει ιδιαίτερα καιαναλλοίωτα χαρακτηριστικά, ξεχωριστή ταυτότητα και μοναδικούς αλλάαναξιοποίητους τουριστικούς πόρους.Στόχοι του σχεδίου είναι η: Ενίσχυση της υπάρχουσας ελλειμματικής εικόνας του Ν. Έβρου Αύξηση των αφίξεων τουριστών(εγχώριων και αλλοδαπών) Αύξηση του μέσου αριθμού διανυκτερεύσεων 'μβλυνση της εποχικότητας και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου )ιείσδυση σε νέες αγορές(εσωτερικού και εξωτερικού) Ανάπτυξη και προώθηση νέων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών με έμφασηστον ήπιο και εναλλακτικό τουρισμό )ιόρθωση της ανισομέρειας κατανομής της ζήτησης στα καταλύματα Προώθηση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων δημόσιων-αυτοδιοικητικώνκαι ιδιωτικών φορέων και οργανισμών στο τουριστικό κύκλωμα της περιοχήςΗ εργασία δομείται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από το θεωρητικό τηςπλαίσιο με εστίαση στη σημασία του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ για τουςτουριστικούς προορισμούς, το σχεδιασμό και την έρευνα του τουριστικούμάρκετινγκ. Το δεύτερο περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα τηςπρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.Η επιτυχία του σχεδιασμού του τουριστικού μάρκετινγκ εξαρτάται από το μοντέλοπου υιοθετείται για τη σύνταξή του. Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η κάτωθιδιαδικασία:1) )ήλωση αποστολής και διατύπωση εταιρικών σχέσεων2) S.W.O.T. ανάλυση3) Καθορισμός στόχων μάρκετινγκ και εναλλακτικών στρατηγικών4) Προϋπολογισμός5) Μίγμα μάρκετινγκ6) Υλοποίηση, αξιολόγηση και έλεγχοςΑπό τη μελέτη συμπεραίνεται ότι το σημαντικότερο κίνητρο-λόγος που οι τουρίστεςεπιλέγουν το Ν. Έβρου ως τουριστικό προορισμό είναι η αναψυχή, παραμένουν στηνπεριοχή κυρίως για 3-5 διανυκτερεύσεις, υπάρχει ισομέρεια κατανομής στο χρόνοοργάνωσης του ταξιδιού τους(με όλη την οικογένεια, με μεγάλα και μικρά γκρουπ).)ιαμένουν κυρίως σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατασκήνωση καιαγροτουριστικό κατάλυμα, το συνηθέστερο μέσο μεταφοράς τους είναι τοαυτοκίνητο, ενώ στις πηγές πληροφόρησής τους πρωτεύει η διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε.Ο συντριπτικός όγκος των Ελλήνων τουριστών προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη καιτην Αθήνα ενώ οι αλλοδαποί προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τηΡουμανία, τη Ρωσία και την Ιταλία. Οι μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερητουριστικη ζήτηση είναι ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Ιούνιος.Τα πλέον δυνατά σημεία της περιοχής είναι οι επαρκείς υποδομές, το παρθένο φυσικόπεριβάλλον και η αναγνωρισιμότητα της Σαμοθράκης και αδύνατα η αδυναμία τουμάρκετινγκ που υλοποιείται και ο ισχυρός ανταγωνισμός.Σημαντικότεροι ανταγωνιστικοί προορισμοί της περιοχής θεωρούνται η Καβάλα, ηΝ.Α. Βουλγαρία και η Αδριανούπολη.Εκτός από τη συμβολή της σε καθαρά ερευνητικό πεδίο, μέσω της καταγραφήςπρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων για το Ν. Έβρου και της βιβλιογραφικήςανασκόπησης, η εργασία διαθέτει πρακτική αξία και σημασία αφού έρχεται νακαλύψει το σημαντικό κενό της απουσίας στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ τηςπεριοχής και δίνει τη δυνατότητα στους εμπλεκόμενους στα τουριστικά δρώμενα τουΝ. Έβρου ν ασκήσουν ολοκληρωμένη και επιστημονική πολιτική μάρκετινγκ.Το προτεινόμενο σχέδιο είναι ένα κείμενο διαλόγου και στοχασμού, γεγονός πουσημαίνει ότι στους εμπλεκόμενους στον τουριστικό τομέα του Ν. Έβρου δίνεται ηδυνατότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα να το εμπλουτίζουν και να τοεπικαιροποιούν.Λέξεις κλειδιά:1. Τουρισμός2. Μάρκετινγκ και τουριστικό μάρκετινγκ3. Τουριστικός προορισμός4. Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ5. Νομός Έβρου6. Τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες7. Σχέδιο μάρκετινγκ Ν. Έβρου
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOYKAS%20DHMOSTHENIS.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.