Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/17345
Title: Ηλεκτρονικό εμπόριο και διαφήμιση στον τουρισμό : μελέτη περίπτωσης: Ν.Φωκίδας
Authors: ΛΥΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Issue Date: 29-Jul-2008
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΗ συγκεκριμένη διοικητική μελέτη αποτελεί μια αναφορά στη μοντερνοποίηση του τουρισμού και γενικά των περιοχών της περιφέρειας. Η γράφουσα θα προσπαθήσει να μελετήσει τη συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου ως μέσω διαφήμισης του τουρισμού μέσα από τη χρήση του από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Η περιοχή που θα μελετηθεί είναι η Φωκίδα, ο φορέας μελέτης είναι διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες καλύπτουν τη συγκεκριμένη περιοχή. Συγκεντρωτικά ερωτήθηκαν 100 άτομα τα οποία εργάζονται σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, κ.λ.π.) από διάφορες περιοχές του Ν. Φωκίδας.Στόχος της μελέτης ήταν να καταλήξει σε συμπεράσματα σε σχέση με τη μοντερνοποίηση των τουριστικών εταιριών της περιοχής σε σχέση με την προβολή τους και την προώθηση των υπηρεσιών τους προς τους τουρίστες Έλληνες και ξένους. Η ανάπτυξη του θέματος επιχειρείται στα πρώτα έξι κεφάλαια της θεωρίας, τα οποία αναφέρονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη συμβολή του στο τουριστικό προϊόν, ενώ τα επόμενα κεφάλαια του πρακτικού μέρους αναφέρονται συγκεκριμένα στην έρευνα που έγινε και στα αποτελέσματά της.Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων φαίνεται θετικό προς κάθε νέα τεχνολογία, αλλά δεν τις χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να βελτιώσει τις διαφημιστικές του στρατηγικές και να προσεγγίσει πιο αποτελεσματικά το ευρύ τουριστικό κοινό. Συγχρόνως σε επίπεδο εσωτερικής υποδομής έχουν επενδυθεί χρήματα, δεν υπάρχει όμως έγκυρη πληροφόρηση, με συνέπεια να υπάρχει σχετική άγνοια, παρόλο αυτά υπάρχουν αρκετά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. Ως βασικός προβληματισμός αναφέρεται από τη μια, η επιθυμία των ιδιοκτητών να επενδύσουν, αλλά και η περιορισμένη γνώση τους στις νέες τεχνολογίες και η έλλειψη παιδείας στον τομέα του τουρισμού και από την άλλη αν και υπάρχει κρατική μέριμνα, η οποία ενισχύει την περιφέρεια συνδέοντας τους οικονομικούς πόρους με τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά δεν ενημερώνει για την σπουδαιότητα της χρήσης και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών.Η συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρώνεται με προτάσεις σχετικά με την εκπαίδευση των ιθυνόντων και του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων,προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς και να εφαρμόσουν με επιτυχία τις αρχές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κλάδο δράσης τους.SUMMARYThe particular administrative study constitutes a report in the modernization of tourism and in general the regions of region. Writing will try it studies the contribution of electronic trade as via publicity of tourism through his use from the Greek tourist enterprises. The region that will be studied is Fokida; the institution of study is various tourist offices, which cover the particular region. Generally were asked 100 individuals which work in tourist offices from various regions of Fokida.Objective of study was it leads to conclusions concerning the modernize of tourist companies of region concerning their projection and the promotion of their services to the Greek and foreigner tourists.The growth of subject became through eight chapters the chapters of theory is reported in general in the electronic trade and in his contribution in the tourist product, while the next capital of practical part refer to the research and its results.The bigger percentage asked appears positive to each new technology, but uses him to a great degree so that it improves his advertising strategies and it more effectively approaches the wide tourist public. Simultaneously in level of internal infrastructure has been invested money, exists however still somebody relatively ignorance, but also enough margins for further growth. As basic reflection is reported by the one the wish of householders invest but the limited knowledge of new technologies and the lack of education and from other the limited aid from the government owned concern which appears to invest in the province not helping thus a important sector as is the tourism.The particular study is completed with proposals with regard to the education of leaders and the personnel of tourist offices, so that they comprehend better the needs of market and they apply with success the beginnings of electronic services in their branch of action.
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές ΕργασίεςItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.