Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/16127
Title: Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα - μεταρρυθμίσεις [Cd-rom] : η περίπτωση του Κ.Υ. Βύρωνα Αττικής : [Διπλωματική διατριβή]
Authors: ΚΟΛΟΣΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
Issue Date: 29-Dec-2008
Abstract: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να τεθεί ένα πλαίσιο προβληματισμού για τηναναζήτηση ενός υποδείγματος μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας, όπωςείναι η επέκταση του θεσμού των Κ.Υ. αστικού τύπου, συμβατό με τις κοινωνικές, πολιτικέςκαι οικονομικές συνιστώσες, και να αναδείξει τους τεχνικούς και επιστημονικούςπεριορισμούς του προβλήματος. Η αναγκαιότητα της ανάδειξης αυτών των συνιστωσώνκαθίσταται επιτακτική, εξαιτίας της επιβάρυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στοντομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών απόμηχανιστικές μεταφορές και άκριτες προσμίξεις εμπειριών και σχημάτων, τα οποίαδοκιμάζονται σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Φιλοδοξία επίσης είναι να τύχει μια καλήςκριτικής και να αποτελέσει το έναυσμα για μια πιο ενδελεχή προσέγγιση στο θέμα από τουςειδικούς.Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος με αναφοράστην σύγχρονη έννοια της υγείας, των οργανωτικών προτύπων των υπηρεσιών υγείας και τουσυστήματος υγείας. Ακόμα προσεγγίζεται εννοιολογικά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας καιπως παρέχεται αυτή σε σύγχρονα συστήματα υγείας, προκειμένου η γνώση και η σε βάθοςκατανόηση της διεθνούς συγκριτικής εμπειρίας να γίνει η «εκ των ων ουκ άνευ» προϋπόθεσηστην επιλογή του μεταρρυθμιστικού εκείνου πλαισίου που θα κριθεί αναγκαίο και ικανό ναυποστηρίξει μια αναγέννηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κατεύθυνση τηςκαλύτερης και ορθολογικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη.Τέλος επιχειρείται περιγραφή του υποσυστήματος της Π.Φ.Υ. στη χώρα μας σήμερα, μεεστίαση και αξιολόγηση στις προβληματικές λειτουργίες της και στη αναγκαιότητα γιαεκσυγχρονισμό του συστήματος αυτού. Μέσα από την προβληματική αυτή προκύπτει, μιαιστορική αναδρομή στις μεταρρυθμίσεις στην Π.Φ.Υ. και μια κριτική προσέγγιση στα αίτιαπου οφείλεται η έως τώρα αποτυχία των μεταρρυθμίσεων, με τους σκοπούς και τους στόχους,που κατά καιρούς από την πολιτική ηγεσία τίθενται.Στο ερευνητικό μέρος επιχειρείται η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών επισκεπτών από το παραγόμενο έργο και την ποιότητα του Κ.Υ. Βύρωνα Αττικής, του πρώτουΚ.Υ. αστικού τύπου στην Ελλάδα. Δεδομένου βέβαια ότι η εκτίμηση της ικανοποίησης τωνχρηστών καταναλωτών αντανακλά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, ηοποία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και γιατους ίδιους τους χρήστες και επί πλέον αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας. Η μεθοδολογική προσέγγιση ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, μέσα από τα οποίαεκτιμήθηκε η δυνατότητα πρόσβασης, το παραγόμενο κλινικό έργο, η δομή και λειτουργία τουΚ.Υ. Βύρωνα και η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας. Συμπληρώθηκαν 175ερωτηματολόγια σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 203 ατόμων.Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι οι δείκτες ικανοποίησης των χρηστώντου Κ.Υ. Βύρωνα για την υποδομή διοικητικές λειτουργίες και για το κλινικό έργοεμφανίζουν υψηλά ποσοστά ικανοποίησης. Επίσης δεν παρουσιάζονται σημαντικέςδιαφοροποιήσεις των δύο δεικτών σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές του φύλου, τηςηλικίας, της εκπαίδευσης και της υπηκοότητας. Αντίθετα, οι μεταβλητές του τόπου διαμονής,της κατάστασης της υγείας των αποκρινομένων και του λόγου επίσκεψης φαίνεται ναδιαφοροποιούν τους δείκτες ικανοποίησης.Η μέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών από τις παρεχόμενεςυγειονομικές υπηρεσίες στο συγκεκριμένο Κ.Υ. μπορεί να προσφέρει ουσιώδεις πληροφορίεςγια τη λειτουργικότητα του γενικότερου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νααποτελέσει κριτήριο και δείκτη μεταρρυθμιστικής παρέμβασης με τη μορφή της επέκτασης τουθεσμού των Κ.Υ. αστικού τύπου.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOLOSAKA%20PANAGIOTA.pdf6.56 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.