Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/16094
Title: Σκλήρυνση κατά πλάκας και ποιότητα ζωής
Authors: ΕΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ, ΑΡΕΤΗ Μ. ΠΑΨΑΡΑ
Issue Date: 2007
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗΠαρ' όλη την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, υπάρχουν ακόμα κάποια νοσήματα, των οποίων η αιτιολογία, η διάγνωση και η θεραπεία, εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο αδιάκοπης έρευνας και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ασθενούς και των οικείων του. Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, είναι ένα απ' αυτά. Πρόκειται για μια χρόνια, φλεγμονώδη, απομυελινωτική νόσο, ασαφούς προέλευσης, διάσπαρτης συμπτωματολογίας, η οποία επηρεάζει το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες κινητικές και αισθητικές εκδηλώσεις που εξελίσσονται απρόβλεπτα. Εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων και λειτουργικών ελλειμμάτων, τα οποία μπορεί να έχουν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην κοινωνική, επαγγελματική, οικογενειακή και ψυχολογική ζωή των σκληρυντικών ασθενών, συμβάλλουν στην απώλεια της ανεξαρτησίας, περιορίζουν τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και συχνά είναι υπεύθυνα για τη συνεχή μείωση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής απασχολεί όλο και περισσότερο τους φορείς παροχής φροντίδας στους ασθενείς με ΣΚΠ. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση και διεξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ποιότητα ζωής των σκληρυντικών ασθενών και ο προσδιορισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν, μέσα από τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την αντίληψη της κατάστασης της υγείας τους. Υλικό – Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 207 ασθενείς με ΣΚΠ {108 γυναίκες (52,18%) και 99 (47,82%) άνδρες}από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εκ των οποίων το 60% είναι μέλη της Ελληνικής Εταιρίας για τη ΣΚΠ. Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Γενικής Εκτίμησης Υγείας SF-36 (Short Form Health Survey) το οποίο συμπληρώθηκε με ερωτήσεις που αφορούν δημογραφικά στοιχεία και με ειδικές ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τη ΣΚΠ.Αποτελέσματα: Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι οι ασθενείς με ΣΚΠ παρουσιάζουν σημαντική μείωση των δεικτών ποιότητας ζωής στις οκτώ κλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης. Οι άνδρες εμφανίζουν ανώτερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τις γυναίκες σε όλες τις κλίμακες υγείας, όπως και τα νεότερα άτομα, οι άγαμοι και οι απόφοιτοι Λυκείου ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την κύρια πηγή στήριξης και συμπαράστασης του σκληρυντικού ασθενή αποτελούν ο/η σύντροφος σε ποσοστό 52,2%, το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον (γονείς, παιδιά) σε ποσοστό 77,8%, οι φίλοι και οι συνεργάτες (55,1%). Το 90,3% παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα αυτοδιαχείρισης της νόσου. Από το σύνολο των συμμετεχόντων το 85,5% εξακολούθησε να ασκεί το επάγγελμά του και μετά τη διάγνωση της νόσου. Η μεγάλη πλειοψηφία (95,16%) ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή και σημαντικό ποσοστό ακολουθεί και άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Αναφορικά με τη γνώση της διάγνωσης το 94,7% του δείγματος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει αμέσως να μαθαίνουν όλη την αλήθεια.Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα διαπιστώνεται η άμεση επίδραση της ΣΚΠ στην ποιότητα ζωής των ατόμων, περισσότερο στις σωματικές και λιγότερο στις ψυχικές παραμέτρους. Οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν ανάλογα με τους δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες. Οι περιορισμοί που επιβάλλει η ασθένεια μεταβάλουν την προσωπική και κοινωνική ζωή του σκληρυντικού και επιδρούν καταλυτικά στην σταδιακή αποδόμηση της ψυχο-σωματο-κοινωνικήςοντότητάς του και στην αναπόφευκτα επακόλουθη μεταβολή της ποιότητας ζωής του.Λέξεις κλειδιάΣκλήρυνση κατά Πλάκας, Χρόνια Ασθένεια, Αυτοάνοσο Νόσημα, Ποιότητα Ζωής, SF36 Επισκόπηση Υγείας.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.