Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/14625
Title: Schriftlicher Ausdruck im Daf-Unterricht der Primarstufe : der Lehrplan in der didaktischen Praxis
Authors: ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
Issue Date: 25-Aug-2008
Abstract: ΠερίληψηΟι νεαροί Ευρωπαίοι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν παράλληλα προς τη μητρική τους γλώσσα τουλάχιστον δύο επιπλέον γλώσσες και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μελλοντικές απαιτήσεις. Για κάθε διδασκόμενη γλώσσα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου. Αυτοί οι διδακτικοί στόχοι προβλέπονται και από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να υλοποιούνται από τους διδάσκοντες.Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην αναγνώριση του γεγονότος ότι η ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου πρέπει να αναπτύσσεται ακόμη και στο μάθημα των αρχαρίων. Και αυτό διότι πρόκειται για μια δεξιότητα ισάξια και ισοδύναμη με τις άλλες.Έρευνες έχουν αποδείξει μεταξύ άλλων ότι κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η γλώσσα, αλλά και η εξέλιξη της συνολικής προσωπικότητας του παιδιού καθώς και η αναγκαιότητα του να προετοιμαστούν γλωσσικά και πολιτιστικά για μια επικοινωνιακή συνάντηση και συνύπαρξη στον ευρωπαϊκό χώρο. Ως εκ τούτου η εκμάθηση ξένων γλωσσών πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατό νωρίτερα.Αξιοσημείωτες είναι επίσης και οι θέσεις της σύγχρονης έρευνας, σύμφωνα με τις οποίες η παραγωγή γραπτού λόγου θεωρείται ως μία διαδικαστική δραστηριότητα ή αλλιώς ως μια διαδικασία, η οποία αποτελείται από επιμέρους διαδικασίες. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι διδάσκοντες εξοικειώνουν τους μαθητές συστηματικά με τις διαδικασίες οργάνωσης, εκτέλεσης και διόρθωσης του γραπτού λόγου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η χρήση μεγάλης ποικιλίας γραπτών ασκήσεων. Είναι επίσης επιβεβλημένο να ακολουθηθεί μια διαβάθμιση και λογική σειρά στον τύπο και στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι μαθητές.Στην παρούσα εργασία προτείνονται ασκήσεις και αντίστοιχες δραστηριότητες που σχετίζονται αρχικά με την ορθογραφία και στη συνέχεια με την ελεύθερη /δημιουργική καθώς και με την επικοινωνιακή παραγωγή γραπτού λόγου. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες, πολλές από τις οποίες βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, μπορούν να λειτουργήσουν ως υποβοηθητικά παραδείγματα για όποιους διδάσκοντες ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν το μάθημά τους και να πειραματιστούν με καινοτόμες ιδέες, αποδίδοντας στον γραπτό λόγο τη θέση που του αξίζει.ZusammenfassungJunge Europäer sollten zusätzlich zu ihrer Muttersprache mindestens zwei Sprachen so weit lernen, dass sie funktional für die Ansprüche des späteren Lebens ausreichen. Für jede der unterrichteten Fremdsprachen sollte ein ausreichend hohes Schriftlichkeitsniveau gewährleistet werden. Diese Lernziele werden vom griechischen Lehrplan für die Primarstufe vorgeschrieben und sollten demnach von den Lehrkräften berücksichtigt werden.Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Erkenntnis, dass Schreibfertigkeit auch im Anfängerunterricht seinen Platz haben müsse. Denn Schreiben ist eine Fertigkeit, die gleichberechtigt neben den anderen Fertigkeiten steht und dieser Fertigkeit muss ein Platz im Fremdsprachenunterricht eingeräumt werden, und zwar von Anfang an.Untersuchungen haben unter Anderem aufgezeigt, dass es bei der Vermittlung fremdsprachlicher Kenntnisse in der Primarstufe nicht nur um die Sprache geht, sondern um die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit der Kinder und die Notwendigkeit, die Kinder sprachlich und kulturell auf eine kommunikative Begegnung in Europa vorzubereiten. Darüber hinaus soll das Fremdsprachenlernen so früh wie möglich eingesetzt werden.Hervorzuheben sind außerdem die Thesen der modernen Schreibforschung, welche das Schreiben als eine prozessorientierte Tätigkeit betrachtet. Dies bedeutet, dass die Lehrperson den Schülern den Schreibvorgang Schritt für Schritt beibringen sollte.Um den oben genannten Zweck zu erfüllen, hat das Einsetzen einer großen Vielfalt von Schreibaufgaben und Übungsformen eine wichtige Funktion.Der Schwerpunkt im Anfangsstadium fällt auf die Beherrschung der Graphik und der Orthographie als Komponente der Schreibfertigkeit. Mit der wachsenden Zahl sprachlicher Mittel ändern sich die Formen des Schreibens. Nun werden Übungen und Aufgaben vorgeschlagen, welche das freie/kreative wie auch das kommunikative Schreiben befördern. Sinnvoll ist, dass die Lehrperson, ohne lange zu warten, solche Übungen im Anfangsstadium anbietet, denn bei solchen Übungen nehmen allmählich das schöpferische Element und die Selbständigkeit zu.Schließlich kann sich die vorliegende Arbeit durch die anregenden Beispiele als hilfreich für alle DaF-Lehrende erweisen, die daran interessiert sind ihren Unterricht zu bereichern, ideenreicher zu gestalten und der Schreibfertigkeit ihre passende Stelle im Fremdsprachenunterricht zu verleihen.
Appears in Collections:ΓΕΡ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File SizeFormat 
ZERVOUDAKI%20ERMIONI.zip
  Restricted Access
13.84 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.