Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ. (ΔΥΥ)

• Δηλώνετε ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης». • Εάν η υποβληθείσα εργασία περιέχει υλικό για το οποίο δεν κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαιώνετε πως έχετε λάβει τη χωρίς περιορισμούς άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να τα χρησιμοποιήσετε/ενσωματώσετε στην εργασία σας και να παραχωρήσετε στο ΕΑΠ τα δικαιώματα που απαιτούνται από αυτήν την άδεια, και πως τέτοιο υλικό τρίτων είναι ευδιάκριτο και αναγνωρίζεται στο κείμενο ή στο περιεχόμενο της υποβληθείσας εργασίας. Η χρήση των αδειών πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύστημα περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του Ν. 2121/1993. • Ως δημιουργός διατηρείτε το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών σας δικαιωμάτων. • Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει ευθύνη που προκύπτει από παράλληλους μηχανισμούς παροχής δικαιωμάτων διάθεσης και πρόσβασης, στην οποία μπορεί να προβεί ο καταθέτης είτε μέσα από το Αποθετήριο είτε εκτός αυτού. • Εσείς, ο/η συγγραφέας ή κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, παραχωρείτε στο ΕΑΠ τη μη-αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής (όπως ορίζεται παρακάτω), δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσης της υποβληθείσας εργασίας σας (συμπεριλαμβανομένης της περίληψης) διεθνώς σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, ήχου ή βίντεο, άνευ ανταλλάγματος, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στην εγγραφή και στο πλήρες κείμενο της εργασίας σας θα είναι ανοικτή για μελέτη και ανάγνωση. • Συμφωνείτε πως η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ μπορεί, χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο, να προσαρμόσει/μεταφέρει την υποβληθείσα εργασία σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή για λόγους συντήρησης. • Συμφωνείτε πως η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ μπορεί να τηρεί περισσότερα από ένα αντίγραφα της υποβληθείσας εργασίας για λόγους ασφαλείας και συντήρησης. • Οι χρήστες του αποθετηρίου ενημερώνονται μέσω των ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ότι, εκτός αν άλλως ορίζεται επί συγκεκριμένης εργασίας μέσω σχετικής άδειας Creative Commons, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ανάγνωση και μελέτη της εργασίας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη και έρευνα), η χρήση δε αυτή δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού. • Σε περίπτωση χρήσης της εργασίας σας ως πηγής θα πρέπει να γίνεται η αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης. Η Βιβλιοθήκη δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνη για παραβιάσεις που μπορούν να γίνουν από χρήστες.

Browse