Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/eap/634
Title: Διαλέξεις Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδρά-σεις της Ύλης
Authors: ΒΕΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
metadata.dc.contributor.advisor: ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
Keywords: Μηχανική: βασικές έννοιες της φυσικής, μήκος, χρόνος, θέση, ενέργεια, πιθανότητα, βαρύτητα, κίνηση, νόμος του Νεύτωνα, δυναμική, διατήρη-ση ενέργειας και ορμής, έννοια διανύσματος και διανυσματικός λογι-σμός, έργο, διατηρητικές δυνάμεις και δυναμική ενέργεια, ειδική σχετικότητα, μετασχηματισμοί Lorentz μήκους, χρόνου, σχετικιστική ενέργεια και ορμή, περιστροφές σε τρείς διαστάσεις, κέντρο μάζης, ροπή αδρανείας, αρμονικός ταλαντωτής, εξαναγκασμένος αρμονικός ταλαντωτής, μεταβατική συμπεριφορά, συντονισμός, γραμμικά συστήματα, αρχή επαλληλίας, basic Physics, energy, probability, Gravitation, motion, Newton's Laws, Dynamics, Conservation of energy and momentum, Vectors, work, conservative forces and potential energy, special relativity, Lorentz Transformation, relativistic energy and Momentum, rotation in space, Center of mass and moment of inertia, harmonic oscillator, resonance, transients, linear systems, superposition principle - Κύματα και θερμοδυναμική: φώς, ανάκλαση, διάθλαση, Αρχή Fermat, Γεωμετρική Οπτική, φακός, οπτικό σύστημα, σφάλματα φακών, μεγέ-θυνση, διακριτική ικανότητα συστήματος, ημιτονοειδή κύματα, ηλεκτρο-μαγνητική ακτινοβολία, ακτινοβολία διπόλου, συμβολή, περίθλαση, φράγμα περίθλασης, περίθλαση Fresnel, δείκτης διαθλάσεως, διασπο-ρά, απορρόφηση, κύματος, σκέδαση φωτός, πόλωση, διπλοθλαστικότη-τα, οπτική ενεργότητα, σχετικιστικά φαινόμενα στην ακτινοβολία, φαινό-μενο Doppler, τετραδιανύσματα, αποπλάνηση φωτός, ορμή φωτός, αρ-χές κβαντικής περιγραφής, κβαντική συμπεριφορά φωτός, αρχή α-προσδιοριστίας, πλάτος πιθανότητος, ενεργειακές στάθμες. Κινητική θεωρία αερίων, πίεση αερίου, θερμοκρασία και κινητική ενέργεια, ιδανι-κό αέριο, αρχές στατιστικής μηχανικής, κατανομή Boltzmann, θερμοδυ-ναμικοί νόμοι, θερμικές μηχανές, κύκλος Carnot,θερμοδυναμική θερμο-κρασία, εσωτερική ενέργεια, θερμοδυναμικές συναρτήσεις, εξίσωση Clausius - Clapeyron, ήχος, κυματική εξίσωση, διακροτήματα, διαμόρ-φωση, εντοπισμένοι κυματοσυρμοί, κυματικός χαρακτήρας σωματιδίων, κύματα σε τρεις διαστάσεις, κανονικοί τρόποι, γραμμικά συστήματα, αρμονική ανάλυση Fourier, περίπλοκες μορφές κυμάτων, κύματα στη φύση, συμμετρία και νόμοι διατηρήσεως, σπάσιμο συμμετρίας, optics, light, sinusoidal waves, reflection, refraction, Fermat's principle, geometrical optics, lenses, focal length, optical systems, aberrations, magnification, resolving power, electromagnet radiation, dipole radiation, interference, diffraction, diffraction grating, Fresnel diffraction, refractive index, dispersion, absorption, wave energy, light scattering, polarization, birefringence, optical activity, relativistic effects in radiation, moving sources, Doppler effect, four-vectors, aberration, momentum of light, Quantum behavior, first principles in quantum mechanics, uncertainty principle, probability wave amplitudes, energy levels, kinetic theory of gases, pressure of a gas, temperature and kinetic energy, ideal gas law, principles of statistical mechanics, Boltzmann law, The laws of thermodynamics, heat engines, Carnot cycle, thermodynamic temperature, entropy, internal energy, thermodynamic functions, Clausius-Clapeyron equation, sound, wave equation, solution of wave equation, beats, modulation, localized wave trains, wave character of particles, waves in three dimensions, modes, normal modes, linear systems, harmonics, Fourier analysis, waves, waves in nature, symmetry and physical laws, broken symmetries - Ηλεκτρομαγνητισμός: βαθμωτό και διανυσματικό πεδίο, διαφορικός και ολοκληρωτικός διανυσματικός λογισμός, κυκλοφορία, απόκλιση, στροβιλισμός, ροή, ηλεκτροστατική, νόμος Coulomb, πεδιακή γραμμή, ισοδυναμική επιφάνεια, αγωγός, δυναμικό και πεδίο διπόλου, διπολική προσέγγιση, ηλεκτροστατική ενέργεια, χωρητικότητα, πυκνωτής, διηλε-κτρικό, φορτία και πόλωση διηλεκτρικού, πεδίο και δυνάμεις διηλεκτρι-κού, ηλεκτρονική και πόλωση προσανατολισμού, στερεά διηλεκτρικά, μαγνητοστατική, μαγνητικό πεδίο, μαγνητικές δυνάμεις, νόμος του Am-pere, σωληνοειδές, σχετικότητα και μαγνητικό πεδίο, μετασχηματισμός Lorentz φορτίων και ρευμάτων, διανυσματικό δυναμικό, νόμος των Biot Savart, δυνάμεις σε βρόχους, Μαγνητικό πεδίο ή διανυσματικό δυναμι-κό, εξισώσεις Maxwell στη στατική περίπτωση, επαγωγή, αμοιβαία επα-γωγή, αυτεπαγωγή, πλήρες σύνολο εξισώσεων Maxwell, λύση των εξι-σώσεων Maxwell, βαθμίδα Lorentz, εξισώσεις Maxwell σε διηλεκτρικά, δείκτης διαθλάσεως σε πυκνά μέσα, ΗΜ-κύματα σε μέταλλα, εσωτερική ανάκλαση, ανακλώμενα, διαθλώμενα και απορροφούμενα ΗΜ-κύματα, σχέσεις Fresnel, scalar and vector fields, differential and integral vector calculus, circulation, divergence, flux, electrostatics, Coulomb's law, electric potential and field, Gauss' law, field lines, equipotential, con-ductor, electric dipole, dipole potential and field,dipole approximation, electrostatic energy, condenser, dielectrics, polarization, polarization charges, field and forces in dielectrics, electronic and orientation polari-zation, solid dielectrics, magnetostatics, magnetic field, magnetic force on current, Ampere's law, solenoid, relativity of magnetic field, Lorentz transformation of currents and charges, vector potential, Low of Biot and Savart, forces on current loop, magnetic filed versus vector potential, Maxwell equations in static and dynamics, induced currents, forces on induced currents, Law of induction, mutual induction, self induction, full set of Maxwell equations, solution of Maxwell equations, gauge, Maxwell equations in dielectrics, refractive in dense matter, waves in dielectrics, complex index of refraction, waves in metals, internal reflection, reflected and transmitted waves, Fresnel relation
Issue Date: 2008
Abstract: Οι παρούσες βιντεοδιαλέξεις παρέχουν μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Γενικής Φυσικής βασίζονται δε στο βιβλίο Lectures on Physics του R. Feynman, το οποίο αποτελεί το βασικό διδακτικό βιβλίο της Θ.Ε. ΚΦΕ 51 των διδασκομένων κεφαλαίων. Καλύπτονται θέματα που απαντώνται σε μαθήματα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή σε εφαρμογές καθημερινής χρήσεως ή είναι έννοιες αιχμής ερευνητικού ενδιαφέροντος και συνεπώς θα μπορούσαν, εν δυνάμει, να αποτελέσουν αντικείμενο ακαδημαϊκών συζητήσεων. Κατεβλήθη προσπάθεια να γίνει σύνοψη, ενοποίηση και, κατά το δυνατόν, οπτικοποιήση των επιλεγέντων θεμάτων με τη παράθεση προσομοιώσεων και μεγάλου αριθμού γραφικών παραστάσεων. Τα θέματα καλύπτονται με πλήρη και αυτοτελή αλλά και κατανοητό τρόπο χωρίς να προαπαιτείται μαθηματικό υπόβαθρο πέρα από τον συνήθη διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει η προσπάθεια κατανόησης της αλληλεπιδράσεως της ΗΜ-ακτινοβολίας με την ύλη, και ιδιαίτερα με πυκνή ύλη, για τη κατανόηση τόσο των φυσικών φαινομένων της ανακλάσεως, διελεύσεως και απορρόφησης της ακτινοβολίας, όσο και πιθανές εφαρμογές της.
Appears in Collections:ΚΦΕ51 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (ΨΕΥ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kfe 51_ves.part6.rar
  Restricted Access
329.73 MBUnknownView/Open
kfe 51_ves.part5.rar
  Restricted Access
488.28 MBUnknownView/Open
kfe 51_ves.part4.rar
  Restricted Access
488.28 MBUnknownView/Open
kfe 51_ves.part3.rar
  Restricted Access
488.28 MBUnknownView/Open
kfe 51_ves.part2.rar
  Restricted Access
488.28 MBUnknownView/Open
kfe 51_ves.part1.rar
  Restricted Access
488.28 MBUnknownView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.